กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3)

พิมพ์ PDF

ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3) ขึ้นในหัวข้อ “ รูปแบบการดำเนินงานด้านบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด” ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม  2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหาแนวทาง/กรอบการจัดทำ กิจกรรม/โครงการและยุทธศาสตร์การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3)

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2552

ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี


วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552

16.00   -   19.00  น.                       - ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าที่พัก

18.30   -   20.00  น.                       - รับประทานอาหารเย็น
 
วันจันทร์ที่  9 มีนาคม  2552

08.30   -  09.00  น.                        - ลงทะเบียน

09.00   -  09.20  น.                        - กล่าวต้อนรับ

                                                       โดย   นายชาย  พานิชพรพันธุ์

                                                        ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

                                                        - กล่าวรายงาน

                                                       โดย   ดร.สุจินดา  โชติพานิช

                                                        ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                                         - กล่าวเปิดงาน

                                                        โดย  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

                                                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09.20   -  09.30  น.                        - มอบภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ในจังหวัดแก่ผู้แทนของจังหวัด (4 จังหวัด)

                                                     โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                                   - ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้แทนของจังหวัดกับผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์   

                                                     และเทคโนโลยี

09.30   -  10.30  น.                        - เปิดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

                                                     เทคโนโลยี และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

                                                   โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - ชมนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

   เทคโนโลยีและเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

                                                        - พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

10.30   -  11.00 น.                       - การบรรยายเรื่อง “รูปแบบการดำเนินงานบูรณาการงานด้าน

                                                     ว. และ ท. ในระดับจังหวัด” และชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มย่อย

                                                     โดย  นางสาวเสาวณี  มุสิแดง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

                                                  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11.00   -  12.30 น.                          - การเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่

                                                      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนจังหวัด”

                                                  1.      การแก้ปัญหาการผลิต

                                                            โดย นายมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

                                                           บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล (1994)จำกัด
                                                   2.  การแปรรูปสินค้า/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)/

                                                            การบรรจุภัณฑ์

                                                           โดย นางกัญญา แป้นทอง

                                                           ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงจำกัด สาขาขนมไทย

3.      การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ / การจัดการความรู้

                                                           โดย ผศ.สำราญ  ขวัญเอื้อ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

      ราชภัฎ กาญจนบุรี

                                                  4.   การศึกษาและรวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาฐานความรู้ด้าน     

                                                           ว. และ ท. ในแหล่งท่องเที่ยว

 โดย นายเชิดชัย  นาคทิพยวรรณ

                                                                นักวิชาการ 10 ฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา

                                                       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดย

  นายธนากร  พละชัย   รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

12.30  -  13.30  น.                         - พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30  -  15.00  น.                         - ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “รูปแบบการบูรณาการงานด้าน ว. และ ท.

                                                      ในระดับจังหวัด”                                              

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการทดสอบ สอบเทียบ

                                                 กลุ่มที่ 2 การแปรรูปสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

                                                     และการบรรจุภัณฑ์

                                                      กลุ่มที่ 3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้าน ว. และ ท.

15.00  -  15.15  น.                                  - พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

15.15  -  16.30  น.                                  - ประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)   

18.30  -  20.00  น.                                  - รับประทานอาหารเย็น
 
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552

09.00  -  10.15  น.                          - การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย  โดย

                                                    ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว    

                                                       รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ประธาน

                                                      ประธานกลุ่มย่อย (3 กลุ่มย่อย)       ผู้นำเสนอ

10.15  -  10.30  น.                                  - พักรับประทานอาหารว่าง - เครื่องดื่ม

10.30  -  12.00  น.                                  - สาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการทำเยลลีมะนาว

                                                          โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

12.00  -  13.00  น.                                  - พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00  -  14.30  น.                                  - สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม

  โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว

          รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป