กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. กำหนดให้ทดสอบประสิทธิภาพ จีที 200

รมว.วท. กำหนดให้ทดสอบประสิทธิภาพ จีที 200

พิมพ์ PDF

 รมว.วท. กำหนดให้ทดสอบประสิทธิภาพ จีที 200 วันที่ 14 กพ. นี้

 วันนี้ เวลา 15.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200 เพื่อสรุปวิธีการและขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200 ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับ และแถลงสรุปผลการประชุมร่วมกับ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการหลัก 3 คณะ ดังนี้ 1) ประธานการทดสอบ คือ นางสาวสุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ประธานฝ่ายซ่อน คือ นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ และกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร นายอภิเนตร อูนากูล โดยมีผู้สังเกตการณ์จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 ท่าน 3) ประธานฝ่ายค้นหา คือ พันเอกทวีศักดิ์ จันทราสินธุ์ ผู้บังคับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย กองทัพบก และกรรมการประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงกลาโหม นายวีระเชษฐ์ ขันเงิน ผู้แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีนายวเรศ วีระสัย เป็นผู้สังเกตการณ์

  ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดให้ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ซึ่งผู้สื่อข่าวสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ ณ อุทยานบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร คลอง 1 จากนั้นคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการทดสอบตามหลักการที่เป็นสากล กล่าวคือ กำหนดตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างที่เป็นระเบิดซีโฟร์ 1 ตัวอย่าง เพื่อนำไปซ่อนในสถานที่ที่กำหนด โดยเปลี่ยนตำแหน่งการซ่อนแบบสุ่ม เพื่อทำการค้นหา จำนวน 20 ครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ คณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200 กำหนดให้นำเสนอผลการบันทึกการทดสอบให้ เพื่อวิเคราะห์หาผลสรุป ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อไป
--------------------------------------------------------
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ผู้เขียนข่าว : อภิญญา  ตันติรังสี  หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

                     สำนักงานปลักกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ 120

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป