กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.กระทรวงวิทย์ฯ บรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน”

รมว.กระทรวงวิทย์ฯ บรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน”

พิมพ์ PDF

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน” แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี  ณ ห้อง อโณมา 1 โรงแรมอโณมา  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5กุมภาพันธ์  2553 

      ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวบรรยาย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน” ความสรุปว่า  ขณะนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทต่อสังคมมากเป็น พิเศษ ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ต่าง ก็มีความคิดเห็นเดียวกันว่า ไม่เคยเกิดขึ้น และคิดมาก่อนว่าความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ ต่อความเป็นอยู่ของประชากรจะมากถึงขนาดนี้  ประเทศ ไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังส่งเสริมบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็นอย่างมาก อยากให้มีความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับเอกชน ในเชิงพาณิชย์  เชิงเศรษฐกิจ และมีนโยบาย คือ  ประการที่หนึ่ง  อยากให้คนไทย ตระหนักเรียนรู้  คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ด้วยพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ประการที่สอง  ถ้าคนไทย  เด็กไทย สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ จะต้องส่งเสริม สนับสนุน ลงทุนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์  เป็น นักวิจัย ให้ได้ในที่สุด  ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  มีกระบวนการ มีองค์กรในการจัดการทั้งสองด้านนี้อย่างต่อเนื่อง          

        กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯอยู่ในฐานะที่จะขยายผลโครงการในพระราชดำริ  สามารถที่จะอยู่ในฐานะที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในโครงการ 3,000 โครงการ ของพระองค์ท่านที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานของการทำโครงการ ต่างๆ เพราะฉะนั้น พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายมากว่า 60 ปี แก้ความยากจนของพสกนิกรได้ระดับหนึ่ง รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เหตุและผลในการดำรงชีวิต

        กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ชำนาญงาน สามารถขยายงานของพระองค์ท่านได้  ดังนั้น สิ่งแรกที่กระทรวงทำ คือ การลงสู่ชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีปัญหาแตกต่างกันไป สิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ ต้องทำเป็นต้นแบบ คือ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยการใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ช่วยในการเก็บผลผลิต  หรือในการยืดอายุผลผลิต ทางการเกษตร เป็นต้น  หรือเรื่องของ น้ำ  อันเป็นหัวใจหลักของการทำการเกษตร ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจึงให้ความสำคัญเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอันทำให้ เกิดการสร้างรายได้ และความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น

        ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช   กล่าวต่อว่า  เรื่องของพลังงานทด แทนก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น การผลิตแก๊สจากเศษขยะ โดยมีหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ใช้งบประมาณ ลงทุน 4,000 กว่าบาท ผลิตตามขั้นตอน จะได้แก๊สที่สามารถนำไปใช้หุงต้มในครัวเรือนได้ 2 ชั่วโมง ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อแก๊สมาใช้และลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย จากต้นแบบหมู่บ้านแม่ข่ายฯ นี้ กระทรววงวิทยาศาสตร์ฯ ก็จะทำให้เกิดลูกข่ายต่อไป โดยให้แนวคิด เป็นที่ปรึกษาให้

        ด้านสุขอนามัยก็ เป็นเรื่องสำคัญ ตัวอย่างเช่น โรคไข้เลือดออก ทางกระทรวงฯได้ผลิตแก๊ส แบคทีเรีย สี่ตัว สี่ชนิด เป็นผง บรรจุซอง จำหน่ายในราคา 30 บาท นำไปจำหน่ายให้กับชุมชน ที่มีแหล่งน้ำขัง นำไปใช้ทำลายลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการเป็นโรคไข้เลือดออกในชุมชน  ซึ่งได้ ผลเป็นที่น่าพอใจ

          นอกจากนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความสามารถในการผลิต พลาสติกเพื่อย่อยสลายทางชีวภาพได้แล้ว  ซึ่งในอนาคตอันใกล้ เราจะมีโรงงาน ไบโอพลาสติก ที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  เราสามารถที่จะใช้ผลิตผลทางการเกษตรมาทำเป็นพลาสติกได้ เพื่อลดลดปัญหาขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก  ลดภาวะ โลกร้อน เป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

 

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวอุษา  ขุนเปีย  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2354 4466  ต่อ 120
ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา  ภาค เพียร   กลุ่มงานประชา สัมพันธ์  โทร 0 2354 4466  ต่อ 199

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» อพวช. ร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันและสหรัฐฯ ชวนเยาวชนไทยสำรวจมลภาวะทางอากาศในรูปแบบวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
» แถลงข่าวความคืบหน้า เหตุการณ์พบวัตถุต้องสงสัย ปส.ยืนยันความปลอดภัยแก่ประชาชน
» เรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม
» รมว.วท.บรรยายในหัวข้อ"Thailand's Policy on Innovation,Science and Technolgy ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» รอง ปกท.วท.อัจฉราเป็นประธานมอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป