กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ประชุมคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที200 เพื่อกำหนดแนวทางการทดสอบ

รมว.วท. ประชุมคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที200 เพื่อกำหนดแนวทางการทดสอบ

พิมพ์ PDF

  

 

     วันนี้ เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200 เพื่อกำหนดแนวทางการทดสอบ จีที 200 ภายใต้หลักการความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

     ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดแนวทางการทดสอบ จีที 200 ว่าเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 แบบ คือ
 

     1) การทดสอบในห้องปฏิบัติการ เป็นการทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ภายใต้การควบคุมตัวแปรต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่า เครื่องมือ จีที 200 เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ 

     2) การทดสอบภาคสนาม เป็นการทดสอบแบบ Double Blind Experiment ซึ่งเป็นการทดสอบในห้องปิดที่ฝ่ายจัดการทดสอบ ฝ่ายซ่อนวัตถุ และฝ่ายค้นหาวัตถุ ไม่สามารถติดต่อกันได้ จึงไม่มีใครรู้ที่ซ่อนวัตถุระเบิด นอกจากผู้ซ่อน โดยกำหนดการทดสอบเป็น 2 ประเภท คือ ทดสอบในสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ และทดสอบในสนามจริงที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้

     ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และคณะทำงาน ศึกษาวิธีการทดสอบและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป

 

ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-354-4466 ต่อ 120
ภาพ : สุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-354-4466 ต่อ 199

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป