รมว.วิทย์ฯ ตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจ จีที200

พิมพ์

     คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ นักเทคโนโลยี นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและนักสถิติ รวม 13 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องตรวจระเบิดจีที 200 ทั้งในห้องปฏิบัติการทางเคมี และทดสอบภาคสนาม

 

คำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ 9 /2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบการทดลองประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200
_________________________________

     ด้วยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200 และเครื่องมือที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่แท้จริง ประกอบกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร ได้ขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบและพิสูจน์ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200

 

     ดังนั้น เพื่อให้ทำการดำเนินการทดสอบดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักวิชาการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

              1.1    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ
              1.2    ประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ
              1.3    เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ลและเทคโลยี กรรมการ
              1.4    ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน กรรมการ
              1.5    ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน กรรมการ
              1.6    ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน กรรมการ
              1.7    ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน กรรมการ
              1.8    ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
                       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน
กรรมการ
              1.9    เลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ
              1.10  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก หรือผู้แทน กรรมการ
              1.11  ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หรือผู้แทน กรรมการ
              1.12 นายวีระเชษฐ์ ขันเงิน กรรมการ
              1.13  นายอภิเนตร อูนากุล กรรมการ
              1.14  นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ
              1.15  นายวเรศ วีระสัย กรรมการ
              1.16  นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ กรรมการ
              1.17 นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
                      ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ
              1.18 นายกว้าง สีตะธนี
                      รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
              1.19 นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม์
                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
              1.20 นายเสกสรร ศาสตร์สถิต
                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนาจหน้าที่  

2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการทดสอบและดำเนินการทดสอบเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที 200 และเครื่องอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
2.2 ให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง และหรือเรียกเอกสาร/อุปกรณ์/เครื่องมือ ได้ตามความจำเป็น
2.3 รายงานผลการทดสอบให้คณะรัฐมนตรีทราบ
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมอบหมาย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช                                                                            

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)                                                                           
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                      

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์จะประชุมอย่างเป็นทางการนัดแรก เพื่อวางกรอบการทำงาน ระเบียบวิธีวิจัย ที่กำหนดโดยนักวิชาการและผู้ใช้งาน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะได้ความชัดเจนในเรื่องการทดสอบมากขึ้น จากนั้นจะเป็นวันจันทร์ที่ 8 และอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ เพื่อติดตามความคืบหน้า แต่หากผลการทดสอบยังไม่เป็นที่พอใจ จะผ่าพิสูจน์เครื่อง ทั้งนี้ ได้ตั้งกรอบเวลาตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

 

 

Tags ความมั่นคง - gt200 - gt-200 - จีที 200 - เสื้อเกราะ - กันกระสุน - T–Box - SWOT
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์/เอ็มเทค สวทช. มอบเสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพสูงแก่แม่ทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก เพื่อภาระกิจป
» โครงการงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน
» รมว.กระทรวงวิทย์ฯ บรรยายพิเศษ วปอ.การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» รมว.วท. ประชุมคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที200 เพื่อกำหนดแนวทางการทดสอบ
» ก.วิทย์ประชุมวางกรอบทดสอบจีที 200 ครั้งแรก 4 ก.พ. พร้อมเปิดโอกาสสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ ยืนยันความถูกต้อง
» ครม.มอบ วท.เชิญผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ จีที 200
» เนคเทค นำความสามารถด้าน ว&ท ร่วมตรวจสอบเครื่อง GT200