กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มหกรรม งาน“วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553”โชว์สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งฝีมือคนไทย

มหกรรม งาน“วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553”โชว์สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งฝีมือคนไทย

พิมพ์ PDF

(วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ปี 2553 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และสนับสนุนให้กำลังใจแก่นักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 


     ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน นักประดิษฐ์ไทย สู่การวิจัย ค้นคว้า สิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็น“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” เป็นแบบอย่างอันดีงานของนักประดิษฐ์ไทยทุกคน และขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ ขอชื่นชมในความรู้ ความสามารถ วิริยะอุตสาหะในการประดิษฐ์ค้นคว้าสิ่งที่เป็นประโยชน์จนสำเร็จทั้งในด้านวิชาการและการนำไปประยุกต์ใช้ 


     ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวต่อว่า ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในเชิงประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย และพัฒนา รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ถ้าขาดซึ่งการคิดค้นวิจัยและพัฒนาแล้ว ย่อมจะเกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มิได้ ทุกๆครั้งที่มีการวิจัยค้นคว้าสำเร็จ นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ความสำเร็จของทุกท่านในวันนี้จะเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ทั้งหลาย และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการศึกษาระดับสูงอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดไป

  


     ด้าน นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน อันเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวัน “นักประดิษฐ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่ลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และได้รับทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 จากความสำคัญดังกล่าว วช.จึงส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะนำสิ่งประดิษฐ์คิดค้นหรือนวัตกรรมใหม่ๆสู่การใช้ประโยชน์เพื่อความเหมาะสมของประเทศ 


     จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัล ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นฝีมือคนไทย ประจำปี 2553 รวมทั้งสิ้น 35 รางวัล 35 ผลงาน และ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552


     สำหรับ มหกรรม งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553” ยังได้จัดนิทรรศการและการแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” เรื่อง ทฤษฏีใหม่ ฝนหลวง น้ำมั นปาล์ม นิทรรศการและแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้น “ศิลปาชีพ” ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค นิทรรศการจากสมาคมต่างๆ นอกจากการจัดนิทรรศการแล้วยังมีกิจกรรม การฝึกอบรมอาชีพต่างๆ และการประกวดผลงานโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2553 จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา มากกว่า 200 ผลงาน

 

ข่าวโดย : นาย นที ใจดี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 0 2354 4466 ต่อ 120
ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 0 2354 4466 ต่อ 199

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป