กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีเปิดการประชุม The 16th Session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-16)

พิธีเปิดการประชุม The 16th Session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-16)

พิมพ์ PDF

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม The 16th Session of  the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-16)  จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) และ องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น  (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA)  ระหว่างวันที่ 26 29 มกราคม 2553  โดยมี Dr.Tetsuhiko Ikegami  Chairman; Space Activities Commission  , รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์  ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  , Mr.Shigeru Mochida  Deputy Executive Secretary  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)   ผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย  ร่วมงาน  ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม บี  โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์  กรุงเทพฯ  วันที่ 28 มกราคม 2553 

 

 

   

     การประชุม APRSAF ครั้งที่ 16 นี้  ในหัวข้อ “Space Applications : Contributions towards Human Safety and Security”    มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย การประชุมคณะทำงาน (Working Group) 4 คณะ คือ  Earth Observation (EO), Space Environment Utilization (SEU), Communication Satellite Applications (CSA) และ Space Education and Awareness (SEA)  ระหว่างวันที่ 26 27 มกราคม 2553  และการประชุมเต็มคณะ (Plenary) ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2553  ซึ่งจะนำผลการประชุมของคณะทำงานเสนอในการประชุมเต็มคณะ ทั้งนี้ การประชุมของแต่ละคณะจะมีประธานร่วมโดยผู้แทน จาก JAXA 1 คน และผู้แทนจากประเทศไทย 1 คน

 

 

 

 


     APRSAF  เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ริเริ่มโดยองค์การอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น ทั้งนี้ เมื่อปี 2536  ได้มีการประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum ครั้งแรก ตามปฏิญญาที่ประชุม Asia-Pacific International Space Year Conference  เมื่อปี 2534  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการด้านอวกาศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เกี่ยวกับความร่วมมือด้านกิจกรรมอวกาศของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น  และองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งกำหนดจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง  ต่อมาประเทศญี่ปุ่นได้เชิญหน่วยงานด้านอวกาศของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม ทั้งนี้ APRSAF  เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านอวกาศ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐบาล  ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศและระดับสากล  รวมถึงสถาบันต่างๆ ที่รับผิดชอบกิจกรรมการประยุกต์ใช้ด้านอวกาศ    

 

 


    

นอกจากนี้  ภายในงานยังมีนิทรรศการจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่  องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA)  , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จรวดขวดน้ำ  และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณกรุงเทพมหานคร  และบริเวณที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก   และนิทรรศการภาพวาดเกี่ยวกับอวกาศของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 28 ภาพ จาก 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาจัดแสดงด้วย

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวอุษา  ขุนเปีย   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2354 4466 ต่อ 120
ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา  ภาคเพียร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2354 4466 ต่อ 199

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป