กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ชาวลำพูนพร้อมต่อยอดโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ดันหมู่บ้านต้นแบบนวัตกรรมลำไย เสนอกระทรวงวิทย์ฯ

ชาวลำพูนพร้อมต่อยอดโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ดันหมู่บ้านต้นแบบนวัตกรรมลำไย เสนอกระทรวงวิทย์ฯ

พิมพ์ PDF

          เกษตรกรจังหวัด ลำพูน เตรียมเสนอโครงการหมู่บ้านต้นแบบนวัตกรรมลำไย ต่อยอดจากโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต็อคเป็นเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวลที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการอยู่ในขณะนี้  โดยคัดเลือกหมู่บ้านลำไยที่พร้อมนำร่อง ก่อนจะขยายเพิ่มทั่ว          จังหวัด ลำพูน  และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตครบวงจรให้ได้ผลิตภัณฑ์ลำไยไร้ของเสีย เพิ่มมูลค่าทางการตลาด .... และเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในอนาคต

          นางสาวอำไพ ไชยพิจิตร ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและแปรรูปลำไย ในฐานะผู้ประสานงานโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคฯ ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง  กล่าวถึง “โครงการหมู่บ้านต้นแบบนวัตกรรมลำไยไร้ของเสียและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์” ว่า        “เป็นส่วนหนึ่งในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ที่เตรียมสนับสนุนเกษตรกรใน จ.ลำพูน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ จากศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งจะเริ่มนำร่องก่อน ในหมู่บ้านที่มีความพร้อมรองรับนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตลำไยยุคใหม่ ไร้ของเสีย ไม่สร้างมลภาวะ และยังเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกษตรกรลำไย ต้องตื่นตัวเพราะอนาคตการค้าขายระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปจำหน่ายนั้น แหล่งผลิตและกระบวนการผลิต ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยหมู่บ้านนวัตกรรมลำไยนี้ จะได้นำเทคโนโลยีมาแปรรูปใหม่ เช่น การทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ การอบระบบอบความชื้น ลำไยฟรีซดราย ลำไยอบแห้งด้วยความร้อนต่ำ  เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและมีคุณภาพคงเดิม และเพื่อเป็นการต่อยอดการรีไซเคิลลำไยค้างสต็อค กระทรวงวิทย์ฯ จะส่งมอบเครื่องจักรกลให้กับเกษตรกร นำไปใช้รีไซเคิลขยะที่เกิดจากการผลิตลำไย ของเหลือทิ้งต่างๆ จากสวนลำไย เช่น กิ่งลำไยตัดแต่ง ต้นลำไยเก่าที่หมดอายุ เปลือกและเม็ดลำไย ฯลฯ จะนำมาแปรรูป โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อทำปุ๋ยหมักชุมชน การผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทั้งนำมาบดอัดด้วยเครื่องอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวล ซึ่งจะลดต้นทุนการผลิตนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์อย่างครบวงจร โดยกระทรวงวิทย์ฯ จะสนับสนุนและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จนถึงการบริหารจัดการลำไยทั้งระบบตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาด    เพื่อยกระดับคุณภาพของลำไยไทยและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาการตลาด และสร้างเครือข่าย เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลำไยเชิงพาณิชย์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจะนำไปขยายผลการขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อปกป้องพันธุ์ลำไยของไทย และการจดทะเบียนสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ลำไย
           


นางสาวอำไพ ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้กระทรวงวิทย์ฯ  กำลังคัดเลือกหมู่บ้านลำไยที่มีความพร้อมก่อน 1 แห่ง เพื่อนำร่องในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน ให้เรียนรู้จนเกิดความชำนาญและอนาคตจะได้ขยายความรู้เผยแพร่ไปยังกลุ่ม เกษตรกรด้วยกันใน จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งลำไยเป็นผลไม้ที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละ 10,000 ล้านบาท ในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดลำพูนถือว่าเป็นแหล่งปลูกลำไยที่มีคุณภาพสูง จึงมีความได้เปรียบอย่างมากในด้านการผลิต ในอนาคตไม่เพียงจะจำหน่ายลำไยสด หรืออบแห้งเนื้อสีทองเท่านั้น จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไยเพิ่มขึ้น เช่น ลูกอมรสลำไย ลำไยแคปซูลเจลาติน ลำไยอัดเม็ด น้ำลำไยเข้มข้น (Syrups) และน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลำไย สร้างงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

           ทั้งนี้ นางสาวอำไพ ได้นำเรียนข้อมูลโครงการดังกล่าว ต่อ ดร.สุจินดา โชติพานิช                 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินโครงการรีไซเคิลลำไยค้าง สต๊อคฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ณ จังหวัดลำพูน ซึ่ง ดร.สุจินดา  โชติพานิช ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้ประสานงานและพิจารณาความเหมาะสม ต่อไป

 

 

ข่าวโดย : เทียรทอง ใจสำราญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ

            สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป