กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีเปิด Imagineering Center สทอภ.

พิธีเปิด Imagineering Center สทอภ.

พิมพ์ PDF

 

       ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิด Imagineering  Center  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์  ประธานกรรมการบริหาร สทอภ.  กล่าวต้อนรับ  ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งใน - นอกประเทศ และผู้ใช้ข้อมูลดาวเทียม  ณ ห้อง Imagineering Center ชั้น 6 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ  วันที่ 26 มกราคม 2553 

 

 

 

  

       จากการที่ สทอภ. ได้ส่งดาวเทียม THEOS ขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จ  ส่งผลให้ สทอภ. แต่เดิมเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมภายในประเทศ เป็น หน่วยงานระดับสากลที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการดาวเทียมสำรวจทรัพยากร และพัฒนาศักยภาพในหลายมิติ  รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจดาวเทียม THEOS ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สทอภ. ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ CEODE (Center for Earth Observation and Digital Earth) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นสถานีเครือข่ายในการรับสัญญาณและเป็นผู้แทนจำหน่ายข้อมูลดาวเทียม THEOS ในประเทศจีน  ในการนี้ สทอภ. ได้พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานให้มีความพร้อมเพื่อการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ทั้งการบริการข้อมูลมาตรฐาน  การบริการข้อมูลเพิ่มมูลค่า  ตลอดจนการบริการแบบ Total Solution หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมพร้อมให้คำปรึกษา 

 

 

 

       ดังนั้น  เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในระดับสากล  สทอภ.จึงเปิด Imagineering  Center ซึ่งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ผู้ใช้บริการมีหลายช่องทางในการรับข้อมูลสารสนเทศและผลิตภัณฑ์  ร่วมสร้างแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลก อันนำไปสู่แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาของโลกต่อไป  สร้างนวัตกรรมและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  เสริมสร้างความสามารถบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลวัตรด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ตลอดจนทำให้การมองภาพจากดาวเทียมเสมือนการมองภาพโลก

      

 

 

       อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 26 - 29  มกราคม  2553  สทอภ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Asia Pacific Regional Space Agency Forum ครั้งที่ 16 (APRSAF-16) ที่ประเทศไทย ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 250 คน เข้าร่วมการประชุมที่ประเทศไทยด้วย  ดังนั้น สทอภ.จึงได้เชิญผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมงานพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวอุษา  ขุนเปีย  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2354 4466 ต่อ 120

ถ่ายภาพโดย : นายนที  ใจดี  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2354 4466 ต่อ 120

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป