กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สป.วท โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท”

สป.วท โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท”

พิมพ์ PDF

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  รับข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


วัตถุประสงค์
      เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ ด้านการเกษตร หัตถกรรม ในระดับวิสาหกิจชุมชนและบุคคล  ที่ใช้งานได้จริง พร้อมทั้งผลักดันให้ผู้ใช้งาน ผู้ประกอบการ นำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิต 
 

กำหนดการยื่นโครงการ
      เริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป และหมดเขตรับโครงการภายในวันที่ 29 เมษายน 2553 ก่อนเวลา 15.00 น. โดยยื่นโครงการตามแบบในท้ายข้อกำหนดนี้ (เป็นภาษาไทยและชี้แจงทุกหัวข้อ) จำนวน    7 ชุด ต่อ 1 โครงการ พร้อมซีดีรอม (CD ROM) 1 ชุด 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

     “สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กทม. 10400”  โทรศัพท์หมายเลข 0 2333 3925 โทรสารหมายเลข 0 2333 3931  หรือ  www.most.go.th หรือ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  
     สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับข้อเสนอโครงการใดๆ เมื่อเลยกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สำหรับการส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตรารับของไปรษณีย์ ณ ต้นทาง เป็นสำคัญ 

เอกสารแนบ:  เอกสารโครงการ

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป