กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

news.pngสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล ประกอบด้วย นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1.      นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

            นโยบายหลัก

            1. มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของรัฐไว้สูงสุด

            แนวทางปฏิบัติ คือ สร้างกลไกการกำกับดูแลการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

 

2.      นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

            นโยบายหลัก

            1. มุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

            แนว ทางปฏิบัติ คือ พัฒนาคุณภาพงานบริการโดยการขยายขอบเขตการให้บริการขององค์การ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

            2. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

            แนว ทางปฏิบัติ คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้การบริการเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และเสมอภาค ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการแก่ผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านระบบสารสนเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับบริการ

 

3.      นโยบายด้านองค์การ

            นโยบายหลัก

            1. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยด้านข้อมูลของสำนักงาน

            แนวทางปฏิบัติ คือ จัดทำระบบป้องกันฐานข้อมูล

            2. ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงจนเป็นวัฒนธรรมขององค์การ โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับจริยธรรมและธร รมาภิบาล

            แนว ทางปฏิบัติ คือ กำหนดแนวทางผลักดันให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนิน งานที่ผิดต่อคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

            3. พัฒนาสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเองตลอดเวลา

            แนวทางปฏิบัติ คือ ใช้ดัชนีวัดการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

            4. ส่งเสริมให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

            แนว ทางปฏิบัติ คือ มุ่งเน้นการบริหารจัดการงบประมาณและการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และให้เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการ

 

4.      นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

          นโยบายหลัก

1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความรู้ในการ ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติ คือ สนับสนุนให้มีระบบการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน

2. มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางปฏิบัติ คือ จัดกิจกรรมหรือการบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน

3. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

แนว ทางปฏิบัติ คือ กำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความสามารถและมี แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

            ทั้ง นี้ หลักปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี คือ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายฯ อย่างทั่วถึง โดยจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตนอย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหลักการ ต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้นถือเป็นข้อมูลลับ

            อย่าง ไรก็ตาม นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยกำหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ ดี ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ

            หาก สงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์       0 2354 4466 ต่อ 331 , 411

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป