กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชน (ภาคกลาง)

การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชน (ภาคกลาง)

พิมพ์ PDF

    
 

    (วันที่ 26 มกราคม  2553)  รศ.ดร.วีรพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชน (ภาคกลาง)” ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชน และเพื่อฝึกอบรมผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชนเกี่ยวกับกลยุทธ์การผลิตรายการรวมทั้งสร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนในการผลิตรายการเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าฟังบรรยาย 60 คน ณ อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 


     ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รอง ปกท.วท. กล่าวถึง สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  ความเชื่อที่เหนือเหตุผลของคนไทย การจัดอันดับ IMD ผลการสำรวจสังคมไทยให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของนักการเมืองเป็นอันดับ 1 นักวิทยาศาสตร์อันดับ 9 นักบวชอันดับสุดท้ายคือ 12 

     บทบาทและภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิสัยทัศน์คือ“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” ส่วนภารกิจหลักกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. กำลังคน 2. ความตระหนัก ว และ ท 3. นโยบาย 4. โครงสร้างพื้นฐาน 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 6. วิจัยและพัฒนา ทางด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับประเด็นอุบัติใหม่ของโลก(Emerging Issues) 1.วิถีชีวิตอุบัติใหม่(Emerging lifestyle) 2. พลวัตรของโลกธุรกิจและการค้า 3. พลังงานทางเลือก 4. สิ่งแวดล้อม 5. สาธารณสุขแนวใหม่
 


     การสร้างความตระหนักด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่วนสื่อที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โทรทัศน์ สื่อInternet หนังสือพิมพ์ นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ นิตยสาร และ วิทยุ


     สรุปปัญหาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน ว. และ ท. อาทิ โทรทัศน์ สื่อInternet แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 2. คุณภาพและวิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้าน ว. และ ท. ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย 3. ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการสื่อสารด้าน ว. และ ท.
 

ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท.บรรยายในหัวข้อ"Thailand's Policy on Innovation,Science and Technolgy ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า
» ดร.สุจินดา โชติพานิช ปกท.วท.บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการ วมว. และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปี 2553
» รมว.กระทรวงวิทย์ฯ บรรยายพิเศษ การรับมือกับภาวะโลกร้อน : นโยบายประเทศไทย ในประชุมวิชาการ NAC 2010
» รมว.กระทรวงวิทย์ฯ บรรยายพิเศษ วปอ.การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» รมว.กระทรวงวิทย์ฯ บรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน”
» วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้จีนเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียได้อย่างไร
» ทิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป