กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2552

กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2552

พิมพ์ PDF

(19 กุมภาพันธ์ 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อติดตามแผนการดำเนินงาน/โครงการของหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หลังจากได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ผลการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้

 

 

1.      สถานภาพการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล / นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-      การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกของรัฐบาล ได้แก่ นโยบายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เร่งดำเนินการ อาทิ นำผลงานของกระทรวงฯ ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ร่วมแก้ปัญหาคนตกงาน โดยการฝึกอบรมคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเน้นโครงการ IT Retraining และ นโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การผลิตอาหารฮาลาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รวมทั้งการร่วมวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมให้เหมาสมต่อการใช้งานในพื้นที่

-      กรอบการจัดทำแผนและงบประมาณตามนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ระยะเวลา 3 ปี (2552 - 2554) ได้แก่ การดำเนินงานของกระทรวงฯ ให้เน้นเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตเป็นหลัก อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจปรับแผนงานเพื่อพัฒนาการวิจัยเชิงประยุกต์มากขึ้น เน้นการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน ให้มีความคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ให้สื่อสารอย่างสนุก เข้าใจง่าย อาทิ การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ นอกจากนี้ ให้เก็บรวบรวมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป

 

2.      ความก้าวหน้าการสานต่อโครงการ

-           หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีนโยบายให้สานต่อโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นแบบอย่างและขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินงานเบื้องต้น ได้มีการคัดเลือกตัวอย่างหมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านโพนท่างาม ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร และบ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปถ่ายทอดในพื้นที่ต่อไป

-           การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบรอบ 30 ปี

      ในวันที่ 24 มีนาคม 2552 ครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีนโยบายให้หน่วยงานจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสดังกล่าวตลอดทั้งปี

-           การจัดสัมมนาของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล Mr. Leon M. Lederman

            เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เรียนเชิญ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2531 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 27 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “สร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไร” โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

3.       ผลงานของหน่วยงาน

-      โครงการจัตุรัสจามจุรี  โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ บริเวณชั้น 3,4และ5 มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร โดยบริเวณชั้น 3 เป็นส่วนประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูล รวมทั้งเป็นเวทีเสวนา พูดคุยประเด็นที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณชั้น4เป็นนิทรรศการ digital gallery จัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ และ hand on เสริมสร้างทักษะสำหรับเยาวชน บริเวณชั้น 5 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (auditiorium) , การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show,Science Drama) และนิทรรศการชั่วคราว มีเป้าหมายผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อปี

-      การประชุมวิชาการประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NAC 2009) ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้การสนับสนุนและดำเนินการ รวมทั้งพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสาธารณประโยชน์และเชิงพาณิชย์ การเจรจาธุรกิจ นิทรรศการชาลส์ ดาร์วิน เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ สัมมนา ไขปริศนาสิ่งมีชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัมมนาทางวิชาการ

-      การประชุมและนิทรรศการพลังงานทางเลือกนานาชาติ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทอง ธานี โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ ภายในการประชุมฯ ประกอบด้วย การประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรสการนานาชาติทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป