กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน งานสัมมนา"5ทศวรรษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ"

งานสัมมนา"5ทศวรรษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ"

พิมพ์ PDF

สัมมนา “5 ทศวรรษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ”


               ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีงานสัมมนา“5 ทศวรรษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ” ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 


               ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินั้น นับวันจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน เหตุเพราะเป็นองค์กรหลักในการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การใช้พลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญยังมีหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เป็นที่เข้าใจต่อคนในสังคมด้วย

               นานาทัศนะและข้อคิดเห็นของทุกท่านในการสัมมนาวันนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศชาติ ด้านการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในทางสันติที่จะดำเนินไปในอนาคตอีก 50 ปีข้างหน้า ซึ่งต่อจากนี้ทาง ปส. ก็พร้อมนำทัศนะและข้อเสนอแนะของท่านทั้งหลายไปเป็นข้อมูลในการเตรียมจัดงาน 5 ทศวรรษ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2554 – 25 เมษายน 2555 

               ดิฉันหวังว่าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะสามารถนำไปเป็นแนวทางกำหนดบทบาทและแผนการดำเนินงานขององค์กรที่ควรจะเป็นต่อไปในอนาคต เพื่อก้าวผ่านจุดเปลี่ยนทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ ไปในทางสันติและก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อในทางสันติ และก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต สร้างประเทศไทยของเราให้อยู่รอดต่อไป
 


               ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ ปส.นั้นจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2504 เดิมชื่อ “สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรม และต่อมาในปี 2522 ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และการพลังงาน หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
 


              ในปี 2545 มีการปรับปรุงโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางให้เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อการสันติ รวมถึงการกำกับให้เกิดความปลอดภัยทางรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และสนับสนุนดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูเพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติเป็นไปตามพันธกรณีและมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ยั่งยืน รวมทั้งให้มีการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

                                   

               ในวาระที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2554 ที่จะถึงนี้สำนักงานฯ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการเสนอแนะการกำหนดกรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในอนาคต
 

 

ผู้เขียนข่าว นางสาวณัฎฐธิดา คุมพรรค กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ช่างภาพ นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป