กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กรมอุตสาหกรรม และไมโครซอฟต์ สร้างมือโปรทำเว็บ

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กรมอุตสาหกรรม และไมโครซอฟต์ สร้างมือโปรทำเว็บ

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กรมอุตสาหกรรม และ ไมโครซอฟต์ สร้างมือโปรทำเว็บ


 
          

               ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพให้กับนักพัฒนาเว็บไซต์ (WebsiteSpark) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานด้านไอทีอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสว.   ณ ห้องลอนดอน โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 

                                      

             ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “แนวทางการสนับสนุนให้ SMEs ได้นำไอทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น กระทรวงวิทย์ฯ โดยซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ได้ดำเนินแบบสองทางคือ การสนับสนุนในเชิงกว้าง คือการสร้างโปรแกรมสนับสนุนให้กับ SMEs ได้ใช้ประโยชน์จากไอทีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทางหนึ่งคือการเจาะลึกลงไปสู้ภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ ที่จะมีเอกลัษณ์เฉพาะทาง หรือต้องการแผนการสนับสนุนในแบบพิเศษ

             แผนการดำเนินการระยะสั้นคือ 1. ทำให้ส่วนของผู้ผลิตเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์จัดทำเครื่องมือ หรือ Tools และซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานให้ธุรกิจ SMEs ในราคาที่สมเหตุสมผล ขณะเดียวกันมีตัวเลือกที่หลากหลาย ไม่มีการผูกขาด และใช้งานกับธุรกิจ SMEs ได้จริง 2. ต้องดึงเจ้าของเทคโนโลยีทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เข้ามาสนับสนุนให้การสร้างซอฟต์แวร์หรือบริการสำหรับ SMEs มีราคาที่ตลาดยอมรับได้ 3. สร้างกระบวนการการเรียนรู้ และสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ที่สร้างให้ SMEs โดยเฉพาะต่อกลุ่มเป้าหมายนี้ ทั้งในส่วนการใช้งาน และสร้างบุคลากรในองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อทำให้ SMEs สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้องค์กรของตนเองเข้มแข็งในระยะ
ยาวได้

                                         

                 ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพให้กับนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หรือ WebsiteSpark  เป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทย์ฯ  ซอฟต์แวร์พาร์ค  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และบริษัทไมโครซอฟท์ จะช่วยให้เกิดอาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยคาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดการสร้างงานมากกว่า 600 ตำแหน่งในประเทศไทย ในแง่ของนโยบายการสนับสนุนจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับธุรกิจ SMEs ในระยะยาวได้ โดยเฉพาะการทำให้ระบบนิเวศน์ด้านไอทีของ SMEs เข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงการนี้ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งในการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่เป็นรูปธรรมของกระทรวง”

                                    

           ด้าน ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “ สวทช. ดำเนินนโยบายการเป็นพันธมิตรที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สำหรับโครงการ WebsiteSpark  ถือเป็นรูปธรรมที่เข้ากับแผนการและนโยบายของ สทวช. อย่างยิ่ง เพราะนอกจากการดึงแบรนด์ระดับโลกอย่างไมโครซอฟท์มาทุ่มงบประมาณสนับสนุนให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ SMEs ของไทยได้ใช้ Tools หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ Web-pro ไทยได้เข้าไปอยู่ในชุมชนระดับโลกบนเครือข่ายสังคมของผู้นำทางเทคโนโลยีอันจะทำให้การดำเนินธุรกิจการตลาดในระดับโลกเป็นไปได้ง่ายและต้นทุนต่ำ ทั้งนี้ ยังเป็นการผนึกกำลังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน SMEs ในประเทศเพื่อสร้างงานโดยเชื่อมโยงสู่ตลาดในกลุ่ม SMEs และธุรกิจต่าง ๆ สนับสนุนให้มีการขยายตลาดบนโลก Online ได้มากขึ้น อันเป็นการสร้างโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งสองกลุ่มนี้อีกด้วย

                                   

            การสนับสนุนของซอฟต์แวร์พาร์ค ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ทีเอ็มซี สวทช.ในโครงการ WebsiteSpark จะครอบคลุมในเรื่อง 1.การอบรมเพื่อสร้างนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพ หรือ Web Professionals รวมถึงการบ่มเพาะให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโต  2.การสร้างงานในประเทศและสร้างความเข้มแข็งให้ Web-pro SMEs กลุ่มนี้จากความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหรรมและ สสว. 3.การสร้างความเชี่ยวชาญและโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศโดยร่วมมือกับไมโครซอฟท์”

           ทางด้าน นายอาทิตย์ วุฒิคโร  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหรรม มีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการนำ IT และเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหรรมเพื่อให้เกิดการขยายช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรม โดยเราเห็นว่าความต้องการในภาคอุตสาหรรมนั้นสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยตรงกับศักยภาพของนักพัฒนาเว็บไซต์ของไทยที่มีอยู่ และสนับสนุนให้ความต้องการของภาคอุตสาหรรม และทักษะของนักพัฒนานำมาเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน  ปัจจุบันผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมจำนวนมากต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความเชี่ยวชาญโดยตรงมา  เชื่อว่าโครงการ WebsiteSpark จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ยังขาดไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

           ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่เกิดวิกฤติขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจในภาพรวม ทั้งภาวะการณ์เลิกจ้างงานและการลดต้นทุนทางธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่กลุ่ม SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวในแง่ยอดสั่งซื้อสินค้าที่ลดลง ทำให้ต้องพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ด้วยต้นทุนที่ไม่มากนัก ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  สสว.ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ในการสร้างศักยภาพให้กับ SMEs ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมธุรกิจของ SMEs ผ่านการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การส่งเสริมการทำ e-commerce ถือเป็นการลงทุนเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ตามมา นั่นก็คือการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพกว่าปัจจุบัน รวมถึงเกิดกลุ่มธุรกิจ Homepreneur หรือผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจที่บ้านมากขึ้น ระบบ IT ถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากทั้งในด้านการสร้างช่องทางการตลาดและการเชื่อมโยงทางธุรกิจได้อย่างครบวงจร”

           ด้าน นางสาวปฐมา  จันทรักษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ไมโครซอฟต์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  จึงจำเป็นต้องร่วมสร้างการเจริญเติบโตให้กับอุตสาหกรรมไอทีไทย อันจะส่งผลให้กับผู้ประกอบการไอทีทุกรายเติบโตไปด้วยอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์จึงให้การสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Local Software Economy lnitiative ผ่านโครงการต่างๆที่ให้การสนับสนุนนักพัฒนาในแต่ละระดับด้วยเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาและการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ BizSpark สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ DreamSpark สำหรับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดโรงเรียนที่มีความร่วมมือไมโครซอฟต์ และศูนย์พัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ Microsoft lnnovation Center สำหรับการทำ proof of concept ของผลงานด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ โครงการ WebsiteSpark เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้ Local Software Economy lnitiative ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้มีทางเลือกในการใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสม

           ความร่วมมือในโครงการ WebsiteSpark ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ คือ การมอบโอกาสให้กับนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ ในการสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องด้วยนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ และผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ย่อมมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผลักดันให้การใช้งานเทคโนโลยี Cioud Computing เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และเรายังคงที่จะสืบสานพันธกิจในการส่งเสริมความสำเร็จให้กับนักพัฒนาชาวไทยมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้มีการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับนักพัฒนาชาวไทยต่อไป”

                                   

          คุณสมบัติของนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพ หรือ WebsiteSpark ในระยะเวลา 3 ปี ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ พัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งมีจำนวนพนักงานไม่เกิน 10 คน โดยการร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หลังจากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จะสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โซลูชั่นของไมโครซอฟต์ไปพัฒนาได้ พร้อมได้รับการฝึกอบรม และสนับสนุนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยหรือซอฟต์แวร์พาร์ค  หน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักพัฒนาอิสระและผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินการผ่านศูนย์บ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ หรือ lncubation Center เป็นหลัก นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสสว. ยังร่วมสนับสนุนให้กลุ่มWeb-pro SMEs ได้เชื่อมโยงกับกลุ่ม SMEs และธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย

 

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวณัฎฐธิดา คุมพรรค กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ช่างภาพ : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป