กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4

ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4

พิมพ์ PDF


   (16 มกราคม 2553) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  16–20 มกราคม 2553 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนตาบอดได้เรียนรู้ และเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี


    ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด  ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปี  และการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีความห่วงใยในเด็กตาบอดที่มีความสนใจ  ความมุ่งมั่นที่จะเรียนสายวิทยาศาสตร์  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สมควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง  และได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ให้การศึกษาเด็กนักเรียนของทั้ง  2  กระทรวง  คือ  กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งภาคเอกชน  มูลนิธิ  ร่วมกันทำงานเพื่อเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับคนตาบอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 


 

   ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กล่าวว่า  พิธีเปิดค่ายในวันนี้  นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ อพวช. ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด  อพวช. เห็นความสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนทุกกลุ่ม  รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเช่นเดียวกัน  ด้วยเราเป็นองค์กรแห่งกาเรียนรู้  ภายใน 5  วันนี้  จะมีกิจกรรมหลายๆ อย่าง  เช่น  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในช็อกแลต  การท่องโลกมหัศรรย์แห่งชีวิตด้วยการเรียนรู้ DNA  กิจกรรมคณิตศาสตร์  กิจกรรมวิทยาศาสตร์  การใช้ลูกคิดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กิจกรรม  อ่าน  คิด  เขียนเรียนคณิตให้เป็น  รวมทั้งการท่องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  เป็นต้น  กิจกรรมต่างๆ ออกแบบมาเพื่อนักเรียนตาบอดสามารถเรียนรู้  เข้าใจ  พร้อมทั้งทำการทดลองได้เองทุกกิจกรรม
 

  
    ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์  รองประธานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด  จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2549  รวมถึงปัจจุบัน  นับเป็นครั้งที่ 4  ได้นักเรียนที่สนใจ  และได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนสายวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  9  คน  ปัจจุบันกำลังศึกษาปีที่  4  ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  สำหรับครั้งนี้  จะมีคณะกรรมการไปทำการคัดเลือกเด็กในค่าย  ดูว่ามีเจตคติที่ดีกับการเรียนวิทยาศาสตร์  มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์  และสนใจที่จะเรียนสายวิทยาศาสตร์  เพื่อเข้ารับทุนสนับสนุนจาก สวทช.  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จนถึงระดับอุดมศึกษา

ผู้เขียนข่าว : ศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

ภาพโดย : สุนิสา  ภาคเพียร

                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป