กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ ที่จังหวัดตรัง เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนสนใจในวิทยาศาสตร์

รมว.วิทย์ เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ ที่จังหวัดตรัง เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนสนใจในวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 
               ดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เพื่อกระจายฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคจังหวัดตรัง  เทศบาลนครตรัง โดยมี ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการ อพวช.  นายชาลี  กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง  ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553
 

 

 

               ดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำคณะผู้บริหารมาร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดตรังในครั้งนี้ เพราะเราเห็นความสำคัญของจังหวัดตรังที่มีศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดตรังที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  รวมถึงท่านนายกเทศมนตรีนครตรัง  เจ้าหน้าที่ และโรงเรียนอีก 7 แห่ง ได้ให้ความสำคัญ ดังที่ท่านนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ไม่ใช่เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น  แต่วันนี้เรากำลังจะพูดถึงวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและคนไทยของจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง วิสัยทัศน์ของจังหวัดตรังประจำปี 2553 คือ สวรรค์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้  มีการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นจะช่วยสร้างสรรค์วิสาหกิจชุมชน ทำให้คนมีความรู้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตามความตั้งใจของท่านนายกเทศมนตรีนครตรัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะผู้อำนวยการ อพวช. ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดตรัง ให้มีการครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งผู้อำนวยการ อพวช. มาจังหวัดตรังหลายครั้ง  แสดงให้เห็นชัดว่าเราเห็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดของศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดตรัง  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำคาราวานวิทยาศาสตร์สัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  แต่ว่าจังหวัดตรังมีศูนย์การเรียนรู้ที่มีความพิเศษ เราจึงมาจำนวนมาก  แสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตรังนี้เป็นการเฉพาะ  ตามที่ผู้อำนวยการ อพวช. ได้กล่าวว่า เป็นการขยายโอกาสให้นักเรียน  ครู-อาจารย์ ที่อยู่ในภูมิภาคสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันเด็กและคนไทยที่ภาคกลางที่มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  และขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เพิ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่สามยานที่จามจุรีสแควร์

 

               ด้าน ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันกับเยาวชนในส่วนกลาง  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก จนทำให้เกิดความสนใจและเข้าใจในวิทยาศาสตร์ของผู้คนในสังคมต่อไป  โดยลักษณะของการจัดกิจกรรมจะเน้นถึงการสร้างความตระหนัก และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่  ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่สนุกสนาน  ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งกิจกรรมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เกมส์ และกิจกรรมเสริมศึกษาต่างๆ อีกมากมาย โดยที่ผ่านมา อพวช. ได้นำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นี้ ไปจัดแสดงมาแล้วทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งแต่ละแห่งเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ต่างก็ให้การตอบรับและเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก  สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรังในครั้งนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2553      
 

 

               ด้าน นายชาลี  กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง  กล่าวว่า เทศบาลนครตรัง และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยยึดประโยชน์ของทั้ง 2 องค์กร ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน  ซึ่งทั้ง 2 องค์กร ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานเมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2551 โดยมีแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาและการจัดการแหล่งเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการสนับสนุนข้อมูลและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ  ทักษะ ของบุคลากรด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งการจัดกิจกรรม  การสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิทรรศการและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งเยาวชน  ประชาชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่งของศูนย์เรียนรู้ในการสร้างสรรค์ความรู้ที่จะต้องมีศูนย์ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์การเรียนรู้อื่น ๆ  ที่มีอยู่ในประเทศไทย และทุกภูมิภาคทั่วโลก เมื่อการก่อสร้างศูนย์ RC ตรัง แล้วเสร็จ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นในศูนย์ RC ด้วยความร่วมมือของ อพวช. ก็จะเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนตรัง  ที่สามารถเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป  รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ RC ตรัง ที่มีเป้าหมายให้จังหวัดตรัง เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ในอนาคต

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118 , 120
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ่ายภาพโดย : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 199
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป