พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ”

พิมพ์

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯโดย สวทช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งเมืองวิทยาศาสตร์อมตะกับ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย วางเป้า ดันไทยเป็นศูนย์กลางฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอาเซียน

 

 

 

 

 

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา กับบริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด   โดยมี  H.E.Mr.Nguyen Duy Hung  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย , H.E.Mr.Roy Y.Y.Wu  ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน , นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ,  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น   เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ,  Mr.Munenori Yamada   ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น JETRO  , คณะผู้บริหาร บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน)   และแขกผู้มีเกียรติ ณ  ห้องกมลทิพย์  โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ   เมื่อวันที่ 7  มกราคม 2552

 

 

 

 

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงได้วางแผนจัดตั้งเมืองวิทยาศาสตร์ขึ้นมาในภาคตะวันออก  ซึ่งนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร มีศักยภาพครบทุกด้าน  อาทิ เรื่องสาธารณูปโภค  ผู้ประกอบการรายใหญ่  และความทันสมัยในการดำเนินการ  ตลอดจนการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างใหญ่ของผู้บริหารที่พร้อมให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการของภาครัฐอย่างเต็มที่  เพื่อให้ประเทศชาติได้พัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ด้าน นางสมหะทัย  พานิชชีวะ  ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า กลุ่มอมตะ  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ  กับมหาวิทยาลัย 8 แห่งได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   มหาวิทยาลัยบูรพา  และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์  เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศจากฐานการผลิตไปสู่ฐานการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์  ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศ BIMSTEC ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  


           นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาให้มีงานด้านการวิจัย  สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  อมตะฯ จึงริเริ่มที่จะพัฒนาโครงการเมืองวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนยีแห่งชาติ (สวทช.)  เพื่อเป็นมันสมองของประเทศ  กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า  วิจัย  นำไปสู่การผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆที่สมบูรณ์ต่อไป

 

ด้าน ศ.ดร.ชัชนาถ  เทพธรานนท์   รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวเพิ่มเติมว่า  เมื่อทาง บริษัท  อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เสนอแนวความคิดที่จะจัดตั้งเมืองวิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกขึ้นเป็นแห่งแรกอย่างจริงจัง  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  จึงได้มอบหมายให้ สวทช.  จัดตั้งคณะกรรมการร่วม  เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  สำหรับรองรับงานด้านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาในภาคตะวันออก  ซึ่งอมตะฯ  มีรากฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วในภูมิภาคนี้

 

อนึ่ง  เมื่อวันที่ 16  กันยายน 2552  อมตะ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวอุษา  ขุนเปีย  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2354 4466  ต่อ 120

ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา  ภาคเพียร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2354 4466  ต่อ 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags แถลงข่าว - สวทช
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» สวทช.จับมือสสส.และภาคีเครือข่าย หนุนเวที นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม11 มิถุนายน 2559
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี