กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความมั่นคง

กระทรวงวิทย์ฯ จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความมั่นคง

พิมพ์ PDF

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในพิธีฯ  พร้อมนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์ภาครัฐและเอกชนในการช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และจัดสัมมนาให้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไร  พร้อมชมนิทรรศการความก้าวหน้าผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย  ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์  สโมสรทหาบก  ถนนวิภาวดี-รังสิต  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552
 

 
              ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  ปัจจุบันเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยยังเป็นปัญหาต่อเนื่องและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันหาวิธีแก้ไขเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มีชีวิตปกติสุข  ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นปัญหาตรงนี้และคิดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าจะมีส่วนช่วยได้  จึงนำเครื่องตัดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือขนาด 3.0 วัตต์  รุ่น 3.0  หรือ T-Box 3.0 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง   และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้บริหารประเทศ  มีการนำไปใช้งานได้จริงในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ  ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมไร้สายและความมั่นคง  เนคเทค สวทช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  ดำเนินการส่งมอบเครื่องตัดสัญญาณฯ จำนวน 88 เครื่อง  ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำไปใช้ในภารกิจรักษาความมั่นคงของประเทศในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
 

 

 

              การดำเนินงานในปัจจุบัน โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องควบคุมระยะไกลด้วยความถี่วิทยุ รุ่น 4 งานวิจัยและพัฒนาระบบบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับกิจกรรมเพื่อความมั่นคง  การพัฒนาเกราะสำหรับกิจการด้านความมั่นคง  และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ หรือ ThaiCERT ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีความมั่นคงสารสนเทศ  นอกจากนั้น โปรแกรมฯ กำลังมีแผนงานให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร  และระบบติดตามกำลังผลผ่านวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมทางการทหาร  ที่สำคัญคือ เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีและการผลิตภายในประเทศที่สามารถตอบสอนการใช้งานในการแก้ไขปัญหาและลดค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 

   

 

              สำหรับการบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านความมั่นคง  ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์  เพื่อนำมาใช้สำหรับด้านความมั่นคงทางทหาร  และการให้ความร่วมมือกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ศอ.บต. ในการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายเสริมสร้างสันติสุข  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้  ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อให้เป็นสังคมฐานความรู้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาของประเทศต่อไป
              โดยขอบเขตความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะให้ความร่วมมือกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงและแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้  ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อให้เป็นสังคมฐานความรู้

 

   

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118 , 120
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ่ายภาพโดย : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 199
                       โทรสาร 02-354-3763

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป