กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน บทบาทคลินิกเทคโนโลยี กับการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บทบาทคลินิกเทคโนโลยี กับการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พิมพ์ PDF

                   ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทคลินิกเทคโนโลยี กับการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม”  และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ กับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มีการถ่ายทอดผลการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมให้ดีขึ้น (เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552)  
                   ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาจังหวัด จะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เรามุ่งหวังที่จะใช้กลไกนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและทั่วประเทศโดยขยายเครือข่ายไปในทุกพื้นที่  และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าไม่มีกลไกนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็ไม่มีเครื่องมือเพียงพอที่จะเผยแพร่ผลงาน  และจากบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับกระทรวงมหาดไทย  จะเป็นกลไกที่ทำให้งานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกระจายไปได้มากขึ้น  และจะทำโครงการที่ใหญ่ๆ ได้มากขึ้น

 

                 คลินิกเทคโนโลยี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 119 แห่ง 55 เครือข่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) มีผลงานการให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าปีละ 200 โครงการ  มีผู้รับบริการมากกว่าปีละ 10,000 คน ดังนั้น  สำนักส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในด้านต่าง ๆ ทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมายการให้บริการในทุกมิติ คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กร  โดยในปี 2552 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนเรื่องเผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และในปี 2553 กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย  เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด  ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทคลินิกเทคโนโลยีกับการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  พร้อมลงนารมในบันทึกความร่วมมือภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี

 

                 การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสถาบันการศึกษา  สถาบันเอกชน  ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี ในวันนี้ มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นใหม่อีก 9 แห่ง รวมเป็น 64 เครือข่าย  ซึ่งบันทึกความร่วมมือเดิมตั้งแต่ปี 2543 มีผลคราวละ 2 ปี และมีการต่ออายุมาเป็นระยะ ๆ ได้หมดวาระลง  ประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทย  โดยบาทบาทหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือการมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัด  และประสานการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมีแนวปฏิบัติที่สามารถบรรลุผลเป็นรูปธรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันการศึกษา จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา  ถ่ายทอดแพร่กระจายสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชุมชนทุกพื้นที่ของประเทศ  และให้มีการวิจัยและพัฒนา  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของประเทศ  และเพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมให้ดีขึ้น

                 โดยขอบเขตความร่วมมือตามบันทึกฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์  แนวทางและแผนงานการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาคแบบบูรณาการ  ตลอดจนการมอบหมายและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา  ซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) พร้อมทั้งรวบรวมจัดทำแหล่งข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายรวมทั้งสนับสนุนข้อมูลอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี  สนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
                ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันเอกชน มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงในการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย  รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่เป็นของสถาบันการศึกษา  ซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  รวมทั้งผลงานที่เป็นภูมิปัญญาไทยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยงบประมาณของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย หรือขอรับการสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือบูรณการร่วมกับแหล่งงบประมาณอื่นๆ

 

 ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118 , 120
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป