กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมสัมมนา เรื่อง “Smart Services with Research innovation : Special interest Group initiative

การประชุมสัมมนา เรื่อง “Smart Services with Research innovation : Special interest Group initiative

พิมพ์ PDF

     

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “Smart Services with Research innovation : Special interest Group initiative” จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ  ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ

         ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวว่าธุรกิจบริการ     Services  Sector      นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาก(จากข้อมูลธุรกิจบริการhttp://service.thaitrade.com) มีสัดส่วนร้อยละ 47.74 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (Gross Domestic Product-GDP) คิดเป็นมูลค่า 3.73 ล้านบาท สาขาบริการที่มีบทบาทมากที่สุด ได้แก่ สาขาค้าส่งค้าปลีก สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการศึกษา สาขาการเงินการธนาคาร สาขาก่อสร้าง การค้าสังหาริมทรัพย์ สาขาบริการสุขภาพ เป็นต้น และประเด็นที่สำคัญคือสาขาบริการก่อให้เกิดการจ้างงานร้อยละ 40 ในขณะที่ภาคเกษตรกรรม การจ้างงานร้อยละ 39 ภาคอุตสาหกรรมจ้างงานร้อยละ 19 และภาคบริการเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนภาคบริการอื่นๆและสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยเฉพาะสาขาที่เชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว              รัฐบาลกำหนดเป้าประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคบริการระดับประเทศไว้ 5 ประการ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคการบริการ การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดการขาดทุนการค้าบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


          การประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเลือกหัวข้อในบริบทความต้องการของประเทศและมีความท้าทายในความพยายามที่จะบูรณาการด้านวิจัยด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ และต้องขอขอบคุณศูนย์ เนคเทค-สวทช. ที่จัดประชุมในหัวข้อ Smart Services Research innovation ในครั้งนี้ขึ้น
          การสร้างเครือข่ายพันธมิตรสำหรับอุตสาหกรรมภาคบริการสำหรับประเทศไทย เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่ช่วยในการขับเคลื่อนการทำงาน สำหรับเป้าหมาย Smart Services นี้จะเน้นการวิจัยพัฒนาเพื่อบูรณาการภาคบริการให้มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น ลดต้นทุน มีระบบสนับสนุนและเครื่องมือที่ช่วยลดการทำงานให้ภาคธุรกิจบริการตาม concept ว่า Smart โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ 4 ด้านสำคัญของประเทศคือ ด้านการแพทย์ (Healthcare) ด้านเกษตรกรรม(Agricultural) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) และด้านการศึกษา (Education) โดยเฉพาะด้านการศึกษา จะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์ความรู้และผลงานวิจัยพัฒนาที่ได้จากการดำเนินงาน  Smart Services นั้น สามารถนำองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)  สำหรับประเทศไทย ต่อไป
        ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯว่า ภาคบริการ (Service sector) ทวีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยมีการรวมกลุ่มทั้งภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ภาครัฐและศูนย์วิจัยและเอกชน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนที่นำทางด้านธุรกิจบริการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบัน Service Research innovation initiative (SRII) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาวิทยาการ Service Research innovation initiative ในการหารูปแบบการจัดการบริการในธุรกิจบริการ การแพทย์ การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อจัดตั้งองค์ความรู้และการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเป็นองค์รวมและครบวงจร
 

 

 

ผู้เขียนข่าว: นางสาว ศิรินารถ  เนียมคล้ำ

ช่างภาพ : นางสาว สุนิสา  ภาคเพียร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร.02-354-4466

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป