กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน หมู่บ้านข้าวเหลือง 11

หมู่บ้านข้าวเหลือง 11

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวเหลือง 11
บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง  จ.กาฬสินธุ์ 
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง จ.กาฬสินธุ์ มีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะพื้นที่ติดกับลำน้ำปาว แ ละมีห้วยหนองค     ลองบึงหลายแห่ง เช่น ห้วยหวาย หนองหล่ม หนองหัวโคก หนองหญ้าแมว หนองม่วง หนองบักคอ  ห้วยสามขา ห้วยแล้ง เป็นต้น ปัจจุบันมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 โดยมีนายบุญล้วน ประกอบเลิศ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และ     นายโสภณ อัตไพบูลย์  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 โดยมีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งหมด 204 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งหมด 977 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา (นาปีและนาปรัง) รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ต่างๆ อาทิ แตงโม มะระ แคนตาลูป   ข้าวเหลือง 11 ข้าว กข6  และข้าวหอมมะลิ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือนไปเผยแพร่ให้กับชุมชน โดยได้ขยายผลการทำบ่อแก๊สชีวภาพในหมู่บ้านจาก 1 บ่อ เพิ่มอีก 3 บ่อ รวมเป็น 4 บ่อ ให้ครัวเรือนเก็บข้อมูลการลดลงของรายจ่ายค่าหุงต้มในครอบครัว นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามสูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยนำไปทดลองใช้ในการปลูกข้าว  ปลอดสารพิษเป็นแปลงสาธิตจำนวน 2 แปลง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกแตงโม ซึ่งได้ผลิตใช้ในครัวเรือนทุกครัวเรือนทั้ง 2 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ ได้มีการจัดเวทีเสวนาร่วมกับแกนนำหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาเบื้องต้น และแนวทางการนำความรู้    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาให้บ้านโคกล่ามเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11 และการเพาะเห็ดนางฟ้า/นางรม โดยใช้ฟางข้าวที่เหลือจากการเกษตร ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตอาหารปลอดภัย

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายชุมพล ศิริภักดิ์          089 9431948
นายบุญล้วน ประกอบเสิศ  087 02010038

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
ผช.วัชรินทร์  สราวิช                  08 97115933
นส.เกียรติสุดา  สุวรรณเปา           085 7988037

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมลล์
ผช.สุจิตรา  สราวิช                             081 6629459
นส.ปิยวดี  กองการ  เจ้าหน้าที่คลินิกฯ         081 0481638

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» “ข้าวไทย”...ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด สนช. ชวนคนไทยเลิกขายข้าวเป็นเกวียน
» “ข้าวไทย”...ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด สนช. ชวนคนไทยเลิกขายข้าวเป็นเกวียน
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป