กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เนคเทคประกาศมาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์

เนคเทคประกาศมาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์

พิมพ์ PDF

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำมาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ Log Server ที่มีขั้นตอนการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบและใช้งานได้ตรงตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ มีความมั่นใจ หรือ ตรวจสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

          เนคเทค โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  เป็นต้น ได้ร่วมกัน จัดทำมาตรฐาน Log Server เพื่อใช้อ้างอิงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และจะได้นำเสนอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือ สมอ. เพื่อพิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานระดับประเทศต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป