กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก. วิทย์ฯ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา

ก. วิทย์ฯ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ  ให้การต้อนรับนายประสิทธิ์  โพธสุธน  ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา และคณะ ในการมาเยือนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2552  ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

 

                   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม ศกนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยือนกรมวิทยาศาสตร์บริการ และได้ให้นโยบาย  2 ข้อ คือ  1) ทำอย่างไรจะสร้างเด็กที่เก่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น  2) ทำอย่างไรจะเชื่อมโยงงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไปสู่ภาคเอกชน  ภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่า  ลดรายจ่าย และแข่งขันได้กับนานาประเทศ   วิทยาศาสตร์จึงเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ เช่น วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์เพื่อความมั่นคง  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  เป็นต้น  ดังนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ไปสู่ชุมชนให้เป็นรูปธรรมภายใน 3 - 6 เดือน  เพื่อสร้างงาน  สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาสในชนบทให้เร็วที่สุด  ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ   ซึ่งปัจจุบันภาพรวมของจำนวนเงินที่ใช้ในการวิจัย คิดเป็น 0.26 % ของ GDP  หรือคิดเป็นนักวิจัย 57 คน ต่อ 10,000 คน และในเร็ว ๆ นี้  กระทรวงฯ  กำหนดจัดการประชุมใหญ่เพื่อให้เกิดการพบปะระหว่าง นักวิจัย   นักธุรกิจ  นักวิศวกร  สภาอุตสาหกรรม  และหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อจุดประกายและหาแนวทางประสานกับหน่วยงานอื่นถึงแนวทางการแก้กฎระเบียบ  เพื่อจะได้นำผลงานวิจัยจากหิ้งลงมาสู่ห้างได้  ทั้งนี้  กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ขอให้ช่วยผลักดันการจัดสรรงบประมาณในปี 2553  ขอเพิ่มเป็น 0.5% ของ GDP 

                      นายประสิทธิ์  โพธสุธน   ประธานคณะกรรมาธิการ  กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานที่สำคัญ รับผิดชอบ ส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดการพัฒนาและความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ   ในวันนี้เดินทางมาเยือนเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจระหว่างคณะกรรมาธิการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติร่วมกัน   โดยมีประเด็นหลัก คือ เรื่องงานวิจัย  ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และคณะกรรมาธิการ  ได้คิดตรงกัน และคิดว่างานวิจัยของไทยที่มีอยู่ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน หากภาคเอกชนสามารถนำงานวิจัยนี้ไปใช้ได้ ก็จะเกิดการสร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างรายได้  ในช่วงเศรษฐกิจที่ตกต่ำจะทำอย่างไรให้เกิดการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน   ซึ่งในวันนี้คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับนโยบายที่กระทรวงวิทย์ฯ กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเห็นว่างบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นั้นได้น้อย   ที่ผ่านมาผลงานวิจัยของไทยมีจำนวนมาก แต่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์  เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระเบียบบางข้อ ที่ระบุว่างานวิจัยที่ใช้เงินของรัฐบาลภาคเอกชนไม่สามารถนำผลงานวิจัยทั้งหมดไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้   
                        นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน  โฆษกกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  มีผลงานวิจัยรถพลังงานไฮโดรเจน ผลิตโดยคนไทยที่มีศักยภาพผลิตได้เป็นรายที่ 6 ของโลกที่ทำเป็นต้นแบบ แต่ประสบปัญหาตรงข้อกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกที่ไม่อนุญาตให้จดทะเบียน และไม่ให้เอกสิทธิ์กับภาคเอกชนทั้งหมดในส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ  ทำให้นักลงทุนไม่กล้ารับผลงานวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดและเพิ่มมูลค่าได้  ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีการพัฒนามากมาย เช่น  เมื่อเร็ว ๆ นี้  พระเจ้าวรวงค์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชานินัดดามาตุ  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภายในงานรถยนต์ไฮโดรเจน ณ  ประเทศญี่ปุ่น  ดังนั้น จะร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ประสานหน่วยงานอื่นถึงแนวทางการแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดการลงทุน  ต่อไป

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป