ก. วิทย์ฯ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา

พิมพ์

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ  ให้การต้อนรับนายประสิทธิ์  โพธสุธน  ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา และคณะ ในการมาเยือนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2552  ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

 

                   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม ศกนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยือนกรมวิทยาศาสตร์บริการ และได้ให้นโยบาย  2 ข้อ คือ  1) ทำอย่างไรจะสร้างเด็กที่เก่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น  2) ทำอย่างไรจะเชื่อมโยงงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไปสู่ภาคเอกชน  ภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่า  ลดรายจ่าย และแข่งขันได้กับนานาประเทศ   วิทยาศาสตร์จึงเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ เช่น วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์เพื่อความมั่นคง  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  เป็นต้น  ดังนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ไปสู่ชุมชนให้เป็นรูปธรรมภายใน 3 - 6 เดือน  เพื่อสร้างงาน  สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาสในชนบทให้เร็วที่สุด  ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ   ซึ่งปัจจุบันภาพรวมของจำนวนเงินที่ใช้ในการวิจัย คิดเป็น 0.26 % ของ GDP  หรือคิดเป็นนักวิจัย 57 คน ต่อ 10,000 คน และในเร็ว ๆ นี้  กระทรวงฯ  กำหนดจัดการประชุมใหญ่เพื่อให้เกิดการพบปะระหว่าง นักวิจัย   นักธุรกิจ  นักวิศวกร  สภาอุตสาหกรรม  และหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อจุดประกายและหาแนวทางประสานกับหน่วยงานอื่นถึงแนวทางการแก้กฎระเบียบ  เพื่อจะได้นำผลงานวิจัยจากหิ้งลงมาสู่ห้างได้  ทั้งนี้  กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ ขอให้ช่วยผลักดันการจัดสรรงบประมาณในปี 2553  ขอเพิ่มเป็น 0.5% ของ GDP 

                      นายประสิทธิ์  โพธสุธน   ประธานคณะกรรมาธิการ  กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานที่สำคัญ รับผิดชอบ ส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดการพัฒนาและความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ   ในวันนี้เดินทางมาเยือนเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจระหว่างคณะกรรมาธิการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติร่วมกัน   โดยมีประเด็นหลัก คือ เรื่องงานวิจัย  ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และคณะกรรมาธิการ  ได้คิดตรงกัน และคิดว่างานวิจัยของไทยที่มีอยู่ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน หากภาคเอกชนสามารถนำงานวิจัยนี้ไปใช้ได้ ก็จะเกิดการสร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างรายได้  ในช่วงเศรษฐกิจที่ตกต่ำจะทำอย่างไรให้เกิดการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน   ซึ่งในวันนี้คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับนโยบายที่กระทรวงวิทย์ฯ กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเห็นว่างบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นั้นได้น้อย   ที่ผ่านมาผลงานวิจัยของไทยมีจำนวนมาก แต่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์  เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระเบียบบางข้อ ที่ระบุว่างานวิจัยที่ใช้เงินของรัฐบาลภาคเอกชนไม่สามารถนำผลงานวิจัยทั้งหมดไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้   
                        นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน  โฆษกกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  มีผลงานวิจัยรถพลังงานไฮโดรเจน ผลิตโดยคนไทยที่มีศักยภาพผลิตได้เป็นรายที่ 6 ของโลกที่ทำเป็นต้นแบบ แต่ประสบปัญหาตรงข้อกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกที่ไม่อนุญาตให้จดทะเบียน และไม่ให้เอกสิทธิ์กับภาคเอกชนทั้งหมดในส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ  ทำให้นักลงทุนไม่กล้ารับผลงานวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดและเพิ่มมูลค่าได้  ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีการพัฒนามากมาย เช่น  เมื่อเร็ว ๆ นี้  พระเจ้าวรวงค์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชานินัดดามาตุ  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภายในงานรถยนต์ไฮโดรเจน ณ  ประเทศญี่ปุ่น  ดังนั้น จะร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ประสานหน่วยงานอื่นถึงแนวทางการแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดการลงทุน  ต่อไป

Tags รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ดร.พิเชฐพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
» ก.วิทย์ เร่งทบทวนร่าง พรบ.วท. 9 ฉบับ เพื่อเสนอให้ทันห้วงเวลารัฐบาลและ คสช.
» Mr.Yu Zirong กระทรวงพาณิชย์จีน เข้าพบ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
» ประวัติ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ก.วิทย์ฯ เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก!...ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
» รมว.วิทย์ฯ เผยหอดูดาวแห่งชาติช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว
» รมว.วิทย์ฯ เข้ากระทรวงวันแรก เผยนำวิทยาศาสตร์สู่ชนบทเป็นรูปธรรม