กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เปิดนิทรรศการแสดงผลงานของ ก.วิทย์ฯ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ในงานบูรณาการฯ

รมว.วิทย์ฯ เปิดนิทรรศการแสดงผลงานของ ก.วิทย์ฯ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ในงานบูรณาการฯ

พิมพ์ PDF

 

             ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  เพื่อแสดงผลงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประชาชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต  ในงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ โดยมี นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ร่วมชมนิทรรศการ  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี
 

 

              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำผลงานการวิจัยและพัฒนาโชว์ศักยภาพให้ชาวภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  และสุพรรณบุรี) ได้รับทราบผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ดยภายในงานนิทรรศการ  มีการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นิทรรศการของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ , กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และนิทรรศการเรื่องการใช้หลักวิทยาศาสตร์การอหารในการแปรรูปหน่อไม้ :ผลิตหน่อไม้ปี๊บ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเ?ศไทย (วว.) แสดงนิทรรศการการบรรจุภัณฑ์อาหาร  เครื่องดื่มเสริมสุขภาพจากผลไม้ไทย และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย พร้อมการสาธิตการอัดเม็ดปุ๋ย , สำนักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  นำผลงานวิจัยการใช้ผงไหมในผลิตภัณฑ์เสริมความงามและผลิตภัณฑ์อาหาร  ได้แก่ สบู่ผงไหม  เจลล้างมือผสมผงไหม  หลามหมูย่อผสมผงไหม  ขนมโดนัทผสมผงไหม  และผลิตภัณฑ์เสริมความงามอื่นๆ  ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แสดงผลงานเครื่องวัดความชื้นข้าว  กล้าไม้สักพันธุ์เสาชิงช้า เซลล์แสงอาทิตย์  สิ่งทอนาโน และพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ , สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) นำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงบริเวณเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสุพรรณบุรีมาแสดง  รวมทั้งแผนที่ทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี  , สถาบัยวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) แสดงข้อมูลเบื้องต้นสุริยุปราคาบางส่วนปี 2553  ปรากฎการณ์ในช่วงฤดูหนาวและภาพ 3 มิติดาวเสาร์ และนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดอื่น ๆ

 


              นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีฯ อาทิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  แสดงผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหญ้าแฝกและผักตบชวา , มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช นำนิทรรศการเครื่องดื่มจากธัญพืช  ขนมจากแป้งกล้วย มาแสดง , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  แสดงและสาธิตการรีดนมโค ด้วยเครื่องรีดนมโคซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การผลิตหน่อไม้ฝรั่งและการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ , มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  แสดงผลงานการเพาะเห็ดสมุนไพร  การเพาะเห็ดฟางโดยใช้ต้นมันสำปะหลังสด , มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี แสดงผลงานการผลิตเห็ดครบวงจร  ผลิตภัณฑ์จากเห็ด เช่น เห็ดสวรรค์  เห็ดหูหนูในน้ำเชื่อม กะหรี่ปั๊บไส้เห็ด และนิทรรศการชของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี แสดงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ การเลี้ยงปลานิลแบบกึ่งพัฒนา และการเลี้ยงปลานิลแบบผสมผสานร่วมกับเป็ดและไก่ เป็นต้น

 

 

 เจ้าของโครงการ : คลินิกเทคโนโลยี ติดต่อที่
                         สำนักงานปลัดกระทรววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                         75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
                         สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า
                         ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
                         โทรศัพท์ : 0-2354-4466 ต่อ 621
                         โทรสาร : 0-2354-3712
รายละเอียดโครงการ : http://www.most.go.th/integration/  , http://www.clinictech.most.go.th/
                           E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
                             

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118 , 120
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ่ายภาพโดย : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร   โทร. 0-2354-4466 ต่อ 199

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป