กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. ร่วมทุนเอกชนตั้งโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์

สวทช. ร่วมทุนเอกชนตั้งโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์

พิมพ์ PDF

       

       ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาร่วมทุน บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำกัด  ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กลุ่มนิติกาญจนา และกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการ สวทช.  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  รองผู้อำนวยการ สวทช.  ดร.สมชาย  นิติกาญจนา กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำกัด  คุณสรพหล  นิติกาญจนา  ดร.เพ็ญจันทร์  เมฆวิจิตรแสง และดร.แสงชัย  เอกประทุมชัย ร่วมลงนาม  ณ ห้องโถง ชั้น อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

       ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการลงนามครั้งนี้  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่อยากเห็นภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันนำเทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาได้แล้วไปสู่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมโดยกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.)  เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนสิ่งที่เรามีอยู่และเป็นประโยชน์ไปสู่เกษตรกร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการของประเทศ

       ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  กล่าวต่อว่า  กว่าจะมาถึงวันนี้ นักวิจัย  นักทดลอง  นักพัฒนาอุตสาหกรรมต้องใช้เวลาเกือบ 20 ปี  จึงเป็นรูปธรรมที่จะร่วมลงทุนตั้งบริษัทผลิตเชื้อจุลินทรีย์ของไทย ด้วยเทคโนโลยีของไทย  เป็นอุตสาหกรรมที่นำไปใช้ผลิตอาหารสัตว์ได้  นอกจากทำเป็นอาหารสัตว์แล้วยังนำไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกได้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมทุนกับบริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำกัด  ขอให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเพื่อการพัฒนาก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจประเทศต่อไป

      


       ด้าน ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการ สวทช.   กล่าวว่า  หน้าที่หลักของเราคือการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  การที่เราได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนเป็นประโยชน์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ  และต้องนำไปทำให้เกิดการลงทุนที่เหมาะสม ขอขอบคุณ บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมงานกับ สวทช. มานาน ได้ให้กำลังใจและร่วมมือกันเป็นอย่างดี  และขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ผลักดันงานจนมาถึงวันนี้

       ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค  ตระหนักถึงความสำคัญในเทคโนโลยีชีวภาพด้านการหมักที่เป็นกระบวนการในการใช้จุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ  แต่เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปสู่ระดับอุตสาหกรรมต้องอาศัยเงินลงทุนสูงด้วยเหตุนี้  ไบโอเทค จึงมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบที่ไบโอเทคร่วมงานกับสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการวิจัย ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการตั้งโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์  จนกระทั่งเดือนกันยายน  2549  ทางไบโอเทค จึงหารือกับภาคเอกชน  เพื่อรายงานถึงผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ  สรุปว่า ภาครัฐควรจะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนแนะนำช่องทางการได้มาซึ่งเงินลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ จากการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด โดยกลุ่มนิติกาญจนา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสุกรและโรงงานผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์มีแนวคิดที่จะหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตอาหาสัตว์หมักชีวภาพของตนเองเพื่อทดแทนการนำเข้าเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง  ที่ผ่านมาทางบริษัทขอรับทุนฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช. ในการวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อชีวภาพเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์   ใช้นักวิจัยจากไบโอเทคเป็นผู้ดำเนินการวิจัย  จนได้เชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องการไปทดลองขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

       อนึ่ง บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำกัด  จะมีทุนจดทะเบียนบริษัท 100 ล้านบาท  โดย สวทช. ร่วมลงทุน 49 ล้านบาท  กลุ่มนิติกาญจนา 49 ล้านบาท  และกลุ่มนักวิจัย 2 ล้านบาท โดยโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และพร้อมเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2552 บริษัท คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 100 – 200 ล้านบาทต่อปี  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี 3 ลักษณะ แบ่งตามความเหมะสมในการใช้งานของลูกค้า  ประกอบด้วย 1. อาหารสัตว์หมักชีวภาพแบบแห้ง (Dry Supplyment) มีลักษณะเป็นผงเหมาะสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสุกร 2.เชื้อจุลินทรีย์แบบเหลว (Wet Bacteria) มีลักษณะเป็นน้ำ เหมาะสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ 3. เชื้อจุลินทรีย์แบบแห้ง (Dry Bacteria) เป็นกากถั่วที่ได้รับการฉีดพ่นละอองจุลินทรีย์ เหมาะสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์และบริษัทขายยาสัตว์

 

 

 

 


ผู้เขียนข่าว
: น.ส.อุษา  ขุนเปีย   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร.  0 2354 4466  ต่อ 120

ถ่ายภาพโดย : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2354 4466  ต่อ 199

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
» กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สปก. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร
» พิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์
» รมว.วท. ร่วมลงนามแสดงความเสียใจแด่สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาในสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงที่ 1
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป