กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค

พิมพ์ PDF

  

อ่านเพิ่มเติม...
 

รมว.วท. ผู้แทนไทย กระชับความสัมพันธ์ ไทย-อเมริกา

พิมพ์ PDF

       

          วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนของนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 240 ปี วันประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้ง 2 ประเทศ ที่มีมายาวนานกว่า 183 ปี และความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในทุกด้าน รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายกลิน เดวีส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

วีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728 - 3732  โทรสาร 02 333 3834 

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 

รมว.วิทย์อภิปรายพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจําปี 2560

พิมพ์ PDF

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

กระทรวงวิทย์ฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดสัมมนาทิศทาง ICT ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

พิมพ์ PDF

 

 

          สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานสัมมนา เรื่อง นโยบายและทิศทาง ICT ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องราชา 2 โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กทม. โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ ดร. กษิติธร ภูภราดัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรบรรยาย

 

 

         งานสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นสำคัญหนึ่ง คือ “ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทำขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน” และ “ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปี

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 
 
เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายเอกชัย สุนทรเดช
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานสัมมนา ‘ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0’ สร้างความรู้เจ้าหน้าที่รัฐฯ ขยายผลสู่ประชาชน

พิมพ์ PDF

 

 

  

               เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 - ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ กรมประชาสัมพันธ์จัดเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBT World Forum: ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแจ้งช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลสู่ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559 นี้

 

 

               นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ประเทศใหม่โดยกำหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมเป็นระยะเวลา 20 ปี ในขณะเดียวกันจะเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งมาจากแนวทางเดิม คือ 1.0 เน้นการพัฒนาการเกษตรกรรมเป็นหลัก 2.0 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา 3.0 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก และปัจจุบันนี้พบว่าเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่าง ทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย การจัดการเกษตร ปัญหาเรื่องอุตสาหกรรม รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำต่าง ๆ ฉะนั้นรัฐบาลจึงปรับยุทธศาสตร์ใหม่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมมากขึ้น, พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทันสมัย 

 

 

               “ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องสร้างความตระหนัก การรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน จึงจัดให้มีการสัมมนาในวันนี้ขึ้น โดยมีตัวแทนจากกระทรวงทั้ง 20 กระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสื่อมวลชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 สู่การนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนที่จะนำไปปฏิบัติร่วมกัน” นายอภินันท์ กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732    โทรสาร 02 333 3834

E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน้า 17 จาก 601
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป