กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

พิมพ์ PDF

 

 

     4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องวิมานทิพย์ ๑ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) ให้การต้อนรับ นายยูกิยะ อมาโนะ (Mr. Yukiya Amano)  ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทั้งนี้ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) และ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมหารือในประเด็นดังกล่าวด้วย อาทิ การสนับสนุนให้ไทยเป็น IAEA Collaborating Center เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน การขอรับการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์ที่สำคัญ การพัฒนากฎหมายนิวเคลียร์ของไทย และการจัดตั้งเครือข่าย ASEANTOM เป็นต้น


ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าว: นายเอกชัย สุนทรเดช,นายสุมธ บุญเอื้อ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 

มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์

พิมพ์ PDF

         

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดย นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวนยการศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาสู่เชิงพาณิชย์ ณ อาคาร SCG 100 ปี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และให้ความต้องการของผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพสินค้าในกระบวนผลิตได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาด โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนแนวคิดการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งยังเป็นการสอดรับกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

 

 


            ภาครัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนเป้าหมายของการพัฒนาขีดความสามารถของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) มีงานด้านมาตรวิทยาที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ มีพันธกิจในการสถาปนาหน่วยวัดมาตรฐานแห่งชาติตามระบบหน่วยวัดสากลให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทางการวัดของประเทศ โดยได้จัดหามาตรฐานในสาขาการวัดด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในประเทศและได้ถ่ายทอดค่าความถูกต้องทางการวัดสู่ภาคส่วนต่างๆ ปัจจุบันนโยบายของสถาบันได้มุ่งเน้นการส่งมอบองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และให้เข้าถึงผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น โดยกิจกรรมการนำองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการด้านพลังงานเป็นเป้าหมายหนึ่งของสถาบันเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีต้นทุนการใช้พลังงานสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมแก้ว กระเบื้อง เซรามิก วัสดุก่อสร้าง ปูนซิเมนต์ อาหาร เป็นต้น 
 

          สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้รับการสนันสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ SCG โดยการให้ใช้พื้นที่เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตเพื่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา และต่อมาได้ขยายผลเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาเทคนิคการวัดและการประเมินประสิทธิภาพความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของ SCG สู่เชิงพาณิชย์ ความร่วมมือเช่นนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องอาศัยกิจกรรมการวัดด้านมาตรวิทยาที่เกิดจากวิธีการวัดที่แม่นยำมากขึ้นลดความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น ตลอดจมร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและสามารถพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาดตามความต้องการของผู้บริโภคได้
 
 

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา 

http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823

 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 

มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

พิมพ์ PDF

         

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จับมือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 หรือ ECTI-CARD 2016 ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย มี ผศ. นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย นายกสมาคม ECTI  ,นางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวอวยพรและเปิดงาน จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มาตรวิทยาเพื่อสังคมคุณภาพ” โดย นางอัจฉรา เจริญสุข (มว.)“Innovation Development 4.0 Model” โดย ดร.ศักดา พรรณไวย (ผู้แทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย) และ “ วิศวกรซ่อมมนุษย์โดยการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์” โดย  ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณะบดี คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

           ECTI-CARD เป็นการประชุมทางวิชาการที่เน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยผลงานที่นำเสนอจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกบทความที่น่าสนใจมานำเสนอในที่ประชุม และการประชุมในครั้งนี้เป็นการเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกประคมอาเซียน (AEC)
 
 

           มว. ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพร่วมได้มีส่วนในการบรรยายองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา นำเสนองานวิจัย และจัดงานแสดงโปสเตอร์ของผู้นำเสนองานวิจัยตลอดจนคัดเลือกโปสเตอร์งานวิจัยที่น่าสนใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการสร้างนวัตกรรมในอนาคต

โดยในวันที่ 27 การประชุมแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ได้แก่  Medical Application,Programming & Robot ,Wireless Network,Antenna Tech,Sensor Technology,Animation & Robot,DSP & ApplicationControl Systems,Energy management,Image ProcessingWeb application,Non-Destructive Inspection & Analysis,Special DSI,Monitoring System ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าร่วมงาน และส่งผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก

 

 

 

          วันที่ 28  มีการบรรยายายในหัวข้อ “ความสำคัญของมาตรวิทยากับงานวิจัย” โดย รต. ชลิต คุ้มเทวี รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (มว.) พร้อมกิจกรรมให้บริการสอบเทียบ DMM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบแก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ Resolution <5.5 digits , Volt Ohm Amps Functions, Calibration Reportและวิทยากรรับเชิญจากสิงคโปร์ Mr. Dan Tan Fluke Regional Product Manager, Measuretronix บรรยายเรื่อง A Break Through for Simplicity in RF Calibration และ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัตร กรรมการสมาคม ECTI, Q-Thai Forum บรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาการ รหัสลับควอนตัม

 

 

           และในวันที่ 29 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักมาตรวิทยาจาก มว.  อาทิ Effect on Winding Resistance Meter Accuracy to Transformer Product , Automatic Volt- Amp Method for High Resistance Measurement, The Dual Mixer Time Difference System for Calibrating a High Stability Frequency Source, Development of an Accurate Laser Power Testing Kit for Safety Assessment of Commercial Laser Pointers in Thailand ลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งด้วยองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิ,การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลที่จุดกำเนิดอุณหภูมิมาตรฐานยูเทคติคโคบอลต์-คาร์บอน, การสอบเทียบมาตรฐานรังสียูวีเอ โดยการเทียบกับมาตรรังสีเชิงสเปกตรัม มาตรฐานของมว., การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก ด้วยวิธีการวัดแทนที่ โดยใช้การวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก เปรียบเทียบกับวิธีการวัดโดยตรง และ การศึกษาผลกระทบจากความร้อนของตัวต้านทานวัดกระแส 10, 20 และ 50 แอมแปร์และการนำไปใช้งานของตัวต้านทานวัดกระแสในการสอบเทียบฟังก์ชันกระแสไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องแหล่งจ่ายมาตรฐาน เป็นต้น

 

 

 
 

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุปผาวรรณา 

เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 

รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation

พิมพ์ PDF

 


 

               เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ “Capturing Value on Thailand  ” จัดโดยสมาคมไทย-ญี่ปุ่น


               ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้การสนับสนุนพร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับญี่ปุ่น ในการลงทุนธุรกิจด้านนวัตกรรมการสร้างงานวิจัย เพื่อทำให้ประเทศไทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของตัวเองได้มากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากญี่ปุ่นเพราะไทยยังต้องร่วมลงทุนกับญี่ปุ่นอีกมากในอนาคต

 

 


             ขณะนี้ทางกระทรวงวิทย์ฯ ได้หารือและรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาวิศวกรกับช่างเทคนิค เพื่อที่จะเปื้อนสู่โรงงานญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้มีการพัฒนาคนพร้อมๆ กันไป ซึ่งได้มีการประสานกับเจโชว์และสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยอยู่ และน่าจะเป็นตัวอย่างที่สามารถช่วยประเทศไทยได้


          “ สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ การทำงานร่วมกันของ SME ญี่ปุ่น SME ไทยและสถาบันการศึกษาของไทย เพื่อที่จะทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้ง่ายและเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย ” ดร.พิเชฐ กล่าว

 

 

 


               ทั้งนี้ กระทรวงวิทย์ฯ มีความคาดหวังว่าในกรณีของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนวัตกรรม หากสามารถชักชวนประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมมือกับประเทศไทย ก็จะช่วยทำให้เป้าที่วางไว้มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ข่าวโดย : นางสาวศิริวรรณ หมินหมัน
ภาพถ่ายโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์ การจัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ภูมิภาค

พิมพ์ PDF

 

 


         ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สัมภาษณ์รายการพิกัดข่าวเช้า ช่อง NOW26 โดยมี คุณอาชวินท์  สุกลี เป็นผู้สัมภาษณ์  เรื่องจัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ภูมิภาค ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมทางรายการพิกัดข่าวเช้า ช่อง NOW26 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559  เวลา 06.30 - 08.00 น.

         งาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ภูมิภาค กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน 3 จังหวัด ได้แก่  วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (CMECC) วันที่ 26 – 28 สิงหาคม ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  และปิดท้าย วันที่ 16 – 18 กันยายน ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า จังหวัดภูเก็ต

 


       

 

 


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

  

 

 
หน้า 2 จาก 601
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป