กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF


 

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด จัดแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “โทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยาย่านนวัตกรรมโยธี” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ พร้อมชมตัวอย่างผลงานนวัตกรรมด้านโทรเวชกรรมของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

 

               นายวิเชียร สุขสร้อย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สนช. กล่าวว่า “สนช. ได้ริเริ่มโครงการ “ย่านนวัตกรรม (Innovation District)” ขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของการวางแผนและออกแบบกิจกรรมในพื้นที่ในหลักการที่ว่าการพัฒนาเมืองหรือย่านให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกลไกลที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำเนินกิจกรรมในย่าน ทั้งนี้ หากมองถึงตำแหน่งที่ตั้ง สนช. ตั้งอยู่บนถนนโยธีซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อหลายสถานพยาบาลชั้นแนวหน้าของประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง ถือว่าเป็นจุดเด่นของย่านนี้ในการที่จะพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ผ่านการเชื่อมโยงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีอาคารอุทยานนวัตกรรมเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อน การดำเนิน “โครงการ “โทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยาย่านนวัตกรรมโยธี” ถือเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่เกิดจากการบูรณาการการทำงานของ 2 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สนช. และกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ดิจิตอลเฮลท์ จำกัดที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพ เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยตรวจวินิฉัยให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์สามารถที่จะเข้ารับการรักษาที่มีมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง โดยไม่จำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเข้ามายังโรงพยาบาลส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการพัฒนาระบบเครือข่ายนี้สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเชื่อมต่อข้อมูลและต้นแบบบริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค

 

               นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “โครงการ “โทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยาย่านนวัตกรรมโยธี” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย คือ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ดิจิตอลเฮลท์ จำกัด และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะร่วมกันสร้างนวัตกรรม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันในงานบริการด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Tele-pathology) โดยอาศัยความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านเครื่องมือการสื่อสาร เครื่องมือทางการแพทย์ และความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการปฎิบัติงานของบริษัท ดิจิตอล เฮลท์ ร่วมกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ ความเชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยา ของสถาบันพยาธิวิทยา ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน รวมถึงการพัฒนาการเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถผลักดันให้สถาบันพยาธิวิทยาเป็นศูนย์กลางทางการเชื่อมต่อข้อมูลด้านพยาธิวิทยา และเป็นต้นแบบบริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค อันเป็นนโยบายที่สำคัญของกรมการแพทย์”

  

               นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “โครงการความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Tele-pathology) และการให้บริการทางการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) ให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพแก่งานบริการ งานวิชาการ และงานด้านการวิจัยของสถาบันพยาธิวิทยา ซึ่งจะประกอบด้วย 1) Digital pathology slide scanning เป็นงานด้านการอ่านผลทางเซลล์วิทยา ช่วยในการตรวจวินิฉัยได้รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงเทคโลยีการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิค Liquid Based 2) Diagnostic services การให้บริการวินิจฉัยการตรวจทางพยาธิวิทยา อย่างรวดเร็ว และ 3) Online consultations เป็นการให้คำปรึกษาด้านพยาธิวิทยาแก่หน่วยงานด้านสุขภาพ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยา โดยจะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่มีผลต่อการสนับสนุนระบบสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศในวงกว้างต่อไป นอกจากนี้ ยังจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะนำพา สถาบันพยาธิวิทยาก้าวไปสู่องค์กรด้านพยาธิวิทยาระดับชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา วิจัย และการให้บริการตรวจทางด้านพยาธิวิทยา มีระบบเครือข่าย ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงหน่วยงานด้านสุขภาพของประชาชน ในการรองรับการให้บริการประชาชนอย่างคุ้มค่า”


 

ข่าวโดย : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732    โทรสาร 02 333 3834

E-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป