กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF

 

 

ติดตามชมรายการ Thailand Today ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21.30 น.

ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ช่อง NBT WORLD

 

        12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องสตูดิโอ NBT WORLD ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการ Thailand Today ถึงประเด็นการจัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558     

 


 

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึง งานมหกรรมวิทยาศาสตรฯ เปนกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จัดแบบยิ่งใหญที่สุดของปและของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติขึ้นเพื่อแสดงผลงานความกาวหนาและศักยภาพทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศไทย นอกจากนี้ เพื่อรวมฉลองวาระสําคัญทางวิทยาศาสตรรวมเฉลิมฉลองปดินสากล (UN International Year of Soils) และปสากลแหงแสง (UNESCO International Year of Light)

     ทั้งนี้ งานมหกรรมวิทยาศาสตรฯ เปนกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญของปและของประเทศ และยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ซึ่งมีผูเขาชมงานมากที่สุดของภูมิภาคเอเชียเทียบเทางานในระดับโลกกวา 1,000,000 คน จากการรวบรวมองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความกาวหนาประจําปมารวมกัน ณ ที่แหงเดียว อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจัดขึ้นวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2558

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป