Clipping วท ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
Bangkok Post
8
บ้านเมือง
6
ไทยโพสต์
14
ไทยโพสต์
22
คมชัดลึก
1,9
มติชน
10
สยามรัฐ
1,10,11
The Nation
2A
บ้านเมือง
7

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยโพสต์
15
คมชัดลึก ( กรอบเช้า/บ่าย)
6
สยามธุรกิจ
21
สยามธุรกิจ
6
มติชน (กรอบบ่าย)
12
คมชัดลึก ( กรอบเช้า/บ่าย)
7
สยามธุรกิจ
4