Clipping วท ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ฐานเศรษฐกิจ
36
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
5
โพสต์ทูเดย์
A15
The Nation
2B
Bangkok Post
B2
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
โพสต์ทูเดย์
B8

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
กรุงเทพธุรกิจ
6
ประชาชาติธุรกิจ
21
ประชาชาติธุรกิจ
23
กรุงเทพธุรกิจ
9
บ้านเมือง
15
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
4
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
14
มติชน (กรอบบ่าย)
10
คมชัดลึก (กรอบบ่าย)
1,14
มติชน (กรอบบ่าย)
1,11
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
7
โพสต์ทูเดย์
B4
ฐานเศรษฐกิจ
13