จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

พิมพ์

 ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของ  หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559


               ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  (ตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559)  จำนวน  1  งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า  ชั้น  5  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่  6  –  10  มิถุนายน   2559   ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02 - 333 – 3964 - 65

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ รายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการปฏิบัติงานด้านธุรการ