กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1 อัตรา
 
1. ตำแหน่งที่เปิดรับ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ รวบรวมและจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ 
      2) ประสานงานการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.
      3) สนับสนุนการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ของหน่วยงานในสังกัด วท.
      4) ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ติดตามประมวลผลข้อมูลเครือข่าย วท. 
      5) ประสานงานร่วมกับผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานในจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
      6) ติดตาม/สรุป/จัดทำรายงาน
      7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร:
      1) การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
      2) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
      3) มีความสามารถด้านการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เอกสารนำเสนอผลงาน (Power point, Info graphic , Mind map) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
      4) สามารถเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้ 
      5) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆในระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      6) หากเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1 กรกฏาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
 
5. หลักฐานการสมัคร:
      1) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
      2) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
      3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
      5) สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
      6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น
 
6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์
      6.1 ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.most.go.th/) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
      6.2 ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  ในการสมัครคัดเลือก ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ 
      6.3 กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
      6.4 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : (http://www.most.go.th/) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศวภ.1  โทร 09 1854 5152
 

***************************************

 

ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัคร

 

 

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข่าวรับสมัครงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป