สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.วท. มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 

-------------------------------------

     ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์รับสมัคร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา    

 

     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5  ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ภายในวันและเวลาราชการ  และนัดสัมภาษณ์  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียด

ได้ที่โทรศัพท์  0-2333-3865  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร