กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

พิมพ์ PDF

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

-------------------------------------

 

         ด้วยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.  คุณสมบัติผู้สมัคร
    1.1  คุณสมบัติทั่วไป
        (1)    มีสัญชาติไทย
        (2)    มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
        (3)    สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
        (4)    เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน ตามกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา
        (5)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
        (6)    ไม่เคยได้รับโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        (7)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง อย่างน้อย 1 ปี ณ วันสมัคร
        (8)    ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
        (9)    ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
        (10)    ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น
ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง        
        (11)    ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
        (12)    มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีใบรับรองแพทย์
        (13)    ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน ถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
        (14)    ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
        (15)    ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
        (16)    ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หรือคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

    1.2  คุณสมบัติเฉพาะ
        (1)     มีพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และหรือวิศวกรรมศาสตร์
        (2)        มีความรู้ ความเข้าใจงานวิจัยและงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และหรือวิศวกรรมเป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์ทำงาน และมีผลงานประกอบในอดีตที่สามารถใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้อย่างเด่นชัดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตามวัตถุประสงค์ได้
        (3)    มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร และการจัดระบบงาน สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
        (4)    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยแสดงผลงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
        (5)    เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการและการวิจัยของประเทศและในต่างประเทศ และมีความรู้ความสามารถในการติดต่อกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของสถาบัน
        (6)    มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และความสามารถด้านการปกครอง
    รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ศึกษาได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ; www.slri.or.th

2.  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
    ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในรูปแบบเอกสารและ CD ดังต่อไปนี้
        2.1    ประวัติและผลงานของผู้สมัครโดยละเอียด ตามแบบฟอร์มใบสมัครที่สถาบันฯ กำหนด (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.slri.or.th)
        2.2    หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ความสามารถ  ประกาศเกียรติคุณ ผลงานทางวิชาการโดยได้รับการรับรองจากองค์กรที่ทำผลงาน และประสบการณ์ทำงานโดยรับรองจากองค์กร
        2.3    เอกสารคำรับรองคุณสมบัติทั่วไป ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด
        2.4    เอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะ ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด
        2.5    เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ และแนวคิดทางด้านบริหารจัดการ และการพัฒนาสถาบันฯ
        2.6    รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) (ไม่รวมรูปถ่ายติดใบสมัคร)
        2.7    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
        2.8    ใบรับรองแพทย์
        2.9    หนังสือรับรองผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด

3.  การรับสมัคร
    ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จะต้องแสดงความจำนงพร้อมรับการพิจารณาคัดเลือกโดยการยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกำหนด พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
จ่าหน้าซองถึง


                    คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
                    สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
                    ตู้ ปณ.93 ปณจ.นครราชสีมา 30000
        

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2559  (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
        หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
        โทรศัพท์    0-4421-7040 ต่อ 1200, 1250, 1212
        โทรสาร    0-4421-7047

4.  การพิจารณา
    4.1    คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครเป็นเกณฑ์ ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศครบถ้วน
    4.2    คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือทางเว็บไซต์ www.slri.or.th โดยผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือทางเว็บไซต์สถาบัน ด้วยตนเอง ทั้งนี้ สถาบันจะไม่แจ้งเป็นรายบุคคล
    4.3    ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องแสดงวิสัยทัศน์ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน และแนวคิดด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาสถาบันฯ ผลงานในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการนำเสนอผลงานโดยวิธีการบรรยายสรุปโดยใช้ Presentation และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ภายในเวลา  40 นาที  ผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
    4.4    คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่เห็นสมควร เพื่อเสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พิจารณา และผลการตัดสินถือตามประกาศของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นที่สุด

 

                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

                                                                                                              (นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ)

                                                                                                      ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

                                                                                                             สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

 

รายละเอียด

- ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- ดาวน์โหลดใบสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) PDF

- ดาวน์โหลดใบสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Word

 

 

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข่าวรับสมัครงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป