รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

พิมพ์

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2559

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา

--------------------------------------------------- 

          ด้วยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์

 จะรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา  จำนวน 1 อัตรา  

 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภูมินันท์  ทัดเทียม  โทรศัพท์ 0 2333 3947     

              
เอกสารแนบท้ายประกาศ  

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   
ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

Tags ข่าวรับสมัครงาน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
» ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.วท. ประจำปี 2559