ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

พิมพ์

 ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

ของ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

------------------------------------------------

 ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะจ้างเหมา
เอกชนดำเนินงานของ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จำนวน  1  งาน  ดังมีรายละเอียด
การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ 
ตามเอกสารแนบ

              ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
สำนักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5  ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
ตั้งแต่วันที่  4  -  15  มกราคม  2559  
ภายในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.  02 333 3961 และ
02 333 3962  
 ดาวน์โหลดรายละเอียด