ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.2

พิมพ์

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

----------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิกที่นี่