รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

พิมพ์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 อัตรา

--------------------------------------------------

            ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา  ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่น

ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า  ชั้น 7  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน  ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2558  ภายในวันและเวลาราชการ  

สอบถามรายละเอียด  โทร. 0 2333 3942-3

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ 

Tags ข่าวรับสมัครงาน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
» ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.วท. ประจำปี 2559