สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

พิมพ์

 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1 อัตรา

 

คุณสมบัติ       

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

 2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

 3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งโปรแกรมการจัดการงานเอกสารการนำเสนอผลงาน และการจัดการข้อมูล การคำนวนต่าง ๆ

 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ การสรุปจับใจความสำคัญของเอกสารและรายงาน

 5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

หน้าที่รับผิดชอบ         

            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และชำนาญในงานวิชาชีพเฉพาะด้าน ปฏิบัติงานโดยจำเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองเป็นประจำ โดยปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ

2. ด้านการวางแผน

3. ด้านการประสานงาน

4. ด้านการบริการ

 

 หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:

 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัคร ไปที่  ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กรกฏาคม 2558 ภายในวันและเวลาราชการและนัดสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) 

สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ นวค.ปก.

โทร 0 5321 1434, 089-213-6299 e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติ       

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน ทั้งโปรแกรมการจัดการงานเอกสาร

    การนำเสนอผลงาน และการจัดการข้อมูล การคำนวนต่าง ๆ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ การสรุปจับใจความสำคัญของเอกสารและรายงาน

5. สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำ ศวภ.4 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ประจำสำนักงาน ศวภ.4 จังหวัดชลบุรี 

 

หน้าที่รับผิดชอบ         

       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และชำนาญในงานวิชาชีพเฉพาะด้าน ปฏิบัติงานโดยจำเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองเป็นประจำ โดยปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ

2. ด้านการวางแผน

3. ด้านการประสานงาน  

 4. ด้านการบริการ 

  

หลักฐานการสมัคร:

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้ 

  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:

           ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัครไปที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 กรกฏาคม 2558  ภายในวันและเวลาราชการ และ นัดสัมภาษณ์ระหว่าง วันที่ 22 กรกฏาคม 2558  เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 333 3862  (นายเมธี ลิมนิยกุล), และ 02 333 3923 (นางสาวคัทลียา เงินจั่น)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Tags ข่าวรับสมัครงาน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว