สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ราย

พิมพ์

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+ จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 ราย
    ปฏิบัติงานส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 ราย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานและจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามวิธีงบประมาณต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
    - อายุไม่เกิน  35 ปี
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ MS office ได้เป็นอย่างดี   
    - สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 หลักฐานการสมัคร
    1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
    2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
    6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารโยธี  ชั้น 2  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในวันและเวลาราชการ และนัดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มีนาคม  2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ส่วนงานคลังและพัสดุ   สอบถามรายละเอียดได้ที่   โทร.  0 – 2333 – 3770 – 1  คุณบุศรา   แย้มเกษร  และคุณชลลดา  วงศ์เปี้ย