กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ราย

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ราย

พิมพ์ PDF

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+ จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 ราย
    ปฏิบัติงานส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 ราย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานและจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามวิธีงบประมาณต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
    - อายุไม่เกิน  35 ปี
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ MS office ได้เป็นอย่างดี   
    - สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 หลักฐานการสมัคร
    1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
    2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
    6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารโยธี  ชั้น 2  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในวันและเวลาราชการ และนัดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มีนาคม  2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ส่วนงานคลังและพัสดุ   สอบถามรายละเอียดได้ที่   โทร.  0 – 2333 – 3770 – 1  คุณบุศรา   แย้มเกษร  และคุณชลลดา  วงศ์เปี้ย
 
 

 

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป