รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1 อัตรา

 
 
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
      วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา  จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ดังนี้ 
      - พนักงานขับรถ ปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ของศวภ.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ของ ศวภ.๔ หรือจัดส่งเอกสาราชการ พัสดุ สิ่งของผู้ว่าจ้างหรือติดต่อราชการในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานที่ตั้ง ศวภ.๔ หรือต่างจังหวัดตามที่ว่าจ้างกำหนดให้ไปฏิบัติงาน ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ราชการ จัดทำรายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ เป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ ศวภ.๔) ช่วยงานอื่นๆ ศวภ.๔ ได้แก่        การจัดทำเอกสารการประชุม การจัดทำเอกสารลงทะเบียน เอกสารประกอบการประชุม การรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
 
คุณสมบัติ :
      - เป็นบุคคลธรรมดา เพศชาย มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา  
      - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Office (word , excel , power point) การใช้งาน e-mail  ค้นหาข้อมูลทาง Interne
      - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
      - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้  
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
หลักฐานการสมัคร :
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ
     7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร :
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัคร ไปที่ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคภาคตะวันออก
ชั้น 2 อาคาร 50 ปี(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  หรือทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มกราคม 2558  และนัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2558เวลา 10.00 น. - 1๔.00 น. ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคภาคตะวันออก ชั้น 2 อาคาร 50 ปี(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร 038-394790-1
 

 

Tags รับสมัคร - ลูกจ้างชั่วคราว - พนักงานขับรถ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
» ประกาศจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแลทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี