ประกาศ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

พิมพ์

 

          เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ วัสดุแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานจึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯจึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัด เลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download คุณสมบัติของผู้สมัคร/ใบสมัคร