โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

พิมพ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี รวบรวมและจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ประสานงานและติดตามประมวลผลข้อมูลเครือข่าย สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและ/หรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน/การฝึกงาน เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัครไปที่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 333 3923 (นางสาวคัทลียา  เงินจั่น)