ประกาศผลรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานงาน วท .ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก

พิมพ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558

          ตามที่ได้มีประกาศสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังเอกสารแนบท้ายนี้

 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว