โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

พิมพ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  3 อัตรา

 

ตำแหน่ง:  นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ดังนี้
     -    นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ระเบียบงานเอกสารและสารบรรณ  ระบบบัญชีและงานพัสดุสำนักงาน  เตรียมเอกสารการประชุม  จัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม   ประสานงานและสนับสนุนการจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์กร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ:
     - อายุไม่เกิน 35 ปี
     - การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ มนุษย์ศาสตร์  วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขา
     - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
     - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการนำเสนองาน
     - ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานศูนย์ประสานงานฯ  ภาคตะวันออก  (มหาวิทยาลัยบูรพา)  จ.ชลบุรี  และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด   นอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเป็นครั้งคราวได้
     - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน ขยัน  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
 
หลักฐานการสมัคร:
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

 

ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ดังนี้
     - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี รวบรวมและจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ  ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ติดตามประมวลผลข้อมูลเครือข่ายผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

คุณสมบัติ:
     - อายุไม่เกิน 35 ปี
     - การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการ สังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  อักษรศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขา
     - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
     - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการนำเสนองาน
     - ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานศูนย์ประสานงานฯ  ภาคตะวันออก  (มหาวิทยาลัยบูรพา)  จ.ชลบุรี  และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด   นอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเป็นครั้งคราวได้
     - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน ขยัน  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

หลักฐานการสมัคร:
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

 

ตำแหน่ง:  พนักงานขับรถ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ดังนี้
     - พนักงานขับรถ ปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ของศวภ.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ของ ศวภ.๔ หรือจัดส่งเอกสาราชการ พัสดุ สิ่งของผู้ว่าจ้างหรือติดต่อราชการในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานที่ตั้ง ศวภ.๔ หรือต่างจังหวัดตามที่ว่าจ้างกำหนดให้ไปฏิบัติงาน ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ราชการ จัดทำรายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ เป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ ศวภ.๔) ช่วยงานอื่นๆ ศวภ.๔ ได้แก่        การรวบรวมข้อมูล จัดทำ Database ตลอดจนชำนาญเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นต้น

คุณสมบัติ:
     - เป็นบุคคลธรรมดา เพศชาย มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีทุกสาขา
     - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Office (word , excel , power point) การใช้งาน e-mail  ค้นหาข้อมูลทาง Interne
     - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
     - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้ 
     - มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หลักฐานการสมัคร:
     1.    รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2.    สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4.    สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
     5.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     6.    สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ
     7.    สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ชั้น 5 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 หรือทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก วันที่ 13 ตุลาคม 255๗  และนัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 255๗ เวลา 10.00 น. - 16.00 น. และประกาศผลวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ชั้น 5 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร 038-394790-1,081-936-7000