กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  5 อัตรา


ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานการเงินและการคลัง) จำนวน 2 อัตรา


ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การติดตามผลการดำเนินงานและการเข้าร่วมงานและการเข้าร่วมงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
     - อายุไม่เกิน 35 ปี
     - วุฒิการศึกษาปริญญาโททุกสาขา หากจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี
     - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft
     - Office, E-Mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี
     - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่งที่ 2.  นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานการเงินและการคลัง) เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ได้แก่ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจสอบจัดทำประมาณการ ตรวจสอบการขออนุมัติการยืมเงินราชการประจำเดือน ใบสำคัญชดใช้เงินยืมราชการและการขออนุมัติเบิกจ่ายและนำส่งเงินคงเหลือคืนคลัง ใบสำคัญพร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายปีงบประมาณ พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
     - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
     - อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
     - มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลงานคลังได้เป็นอย่างดี
     - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
     - มีประสบการณ์การที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง
     - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หลักฐานการสมัคร ทั้ง 2 ตำแหน่ง
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2. สำนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาสมัครที่  ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กันยายน 2557  ภายในวันและเวลาราชการ และ นัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2557  เวลา 10.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 333 3862  (นายเมธี  ลิมนิยกุล) 

 

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป